[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Strony XML & Przetwarzanie XSLT

Jeśli masz [http://4suite.org/ Python4Suite] zainstalowane w twoim systemie, to możesz zapisywać dokumenty XML jako strony. Każda taka strona musi rozpoczynać się XML-ową deklaracją "<?xml ...>". Co więcej, musisz określić arkusz stylów (stylesheet), który ma zostać użyty by przerobić dokument XML do HTML. W tym celu musisz użyć [http://www.w3.org/TR/xml-stylesheet/ typowej instrukcji przetwarzania "xml-stylesheet"], gdzie nazwę strony zawierającą stylesheet podaje się jako wartość parametru "href".

Nie zapomnij włączyć funkcję przetwarzania XSLT, patrz HelpOnConfiguration.

Szczegóły przedstawia poniższy przykład, który jest także dostępny na stronie XsltVersion.

Przykład

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<?xml-stylesheet href="XsltVersion" type="text/xml"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

  <xsl:template match="/">
   This Wiki is running an XSLT engine by
   <xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor')"/>
   (<a href="{system-property('xsl:vendor-url')}"><xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor-url')"/></a>)
   implementing XSLT v<xsl:value-of select="system-property('xsl:version')"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Renderowanie DocBook

By umożliwić MoinMoin renderowanie stron DocBook, będziesz musiał przejść kolejne kroki opisane poniżej. Potem, będziesz mógł napisać pliki DocBook w MoinMoin i zobaczyć je jako wyrenderowany HTML. Miej na uwadze, że renderowanie strony DocBook może zająć trochę czasu (jest to robione po zapisaniu strony).

Installing the DocBook support

 1. Zainstaluj 4suite i włącz funkcję przetwarzania XSLT, zobacz wyżej.
 2. Ze strony [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=21935&package_id=16608 plik DocBook na SourceForge] pobierz ostatnie archiwum. Zawarty jest tam plik XSLT, niezbędny do generacji HTML.

 3. Rozpakuj archiwum i przekopiuj cały katalog html do innego katalogu, w którym można zapisać w MoinMoin (n.p. katalog dane).

  • Teraz, gdy masz już nową wersję 4suite, musisz usunąć plik db_compiled.dat z tego katalogu.

 4. Zmień swoją konfigurację wiki, atrybut docbook_html_dir musi wskazywać na katalog (zawiera on n.p. plik docbook.xsl), który stworzyłeś w ostatnim kroku.

 5. Powinieneś, teraz móc użyć parsera DocBook.

Używanie DocBook

Po prostu napisz swój plik DocBook w dowolnie wybranym przez siebie środowisku. Jeżeli chcesz wstawiać linki do innych stron wiki, po prostu wpisz WikiName do textu. Note that pages that would need ["..."] links in ordinary wiki markup cannot be linked to directly, yet. Znacznik DocBook jest albo oznaczany przez #format docbook w pierwszej linii strony albo na stronach wiki otrzymywany jak poniżej:

XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.1.2/docbookx.dtd">
<book>
<bookinfo>
<author>
<firstname>Bernd</firstname>
<surname>Le Pain</surname>
</author>
<copyright>
<year>2005</year>
</copyright>
</bookinfo>
<chapter>
<title>This is a title of a chapter</title>
<sect1>
<title>This is a title of a section</title>
<para>This is a paragraph.</para>
<para>
<emphasis role="bold">
This is a paragraph in bold.
</emphasis>
</para>
</sect1>
</chapter>
</book>

Zauważ, że musisz zainstalować DocBook jak opisano wyżej, by móc uruchomić ten przykład.


2016-04-12 20:44