[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Listy i Wcięcia

Numerowane i wypunktowane listy można tworzyć w bardzo naturalny sposób. Należy jedynie rozpocząć od wcięcia linię będącą elementem listy. Najprostszym sposobem otrzymania wypunktowanej listy jest użycie gwiazdki "*" przed elementem listy. Aby otrzymać ponumerowane elementy listy należy użyć szablonu numeracji "1.", "a.", "A.", "i." lub "I.". Anything else will just indent the line. Aby rozpocząć numerację listy od pewnej wartości początkowej "value", należy dodać "#value" do szablonu numeracji.

/!\ Gwiazdki oraz szablony numeracji muszą być poprzedzone przynajmniej jedną spacją, oraz co najmniej jedna spacja musi następować po nich.

Aby wstawiać listy różnych poziomów, należy użyć różnej głębokości wcięć. Wszystkie pozycje na tej samej głębokości wcięcia należą do tej samej (pod-)listy. To także oznacza, że po rozpoczęciu tworzenia listy nie można zmieniać jej stylu.

Listy definicji mogą być tworzone w następujący sposób <whitespace>termin:: definicja. Należy zaznaczyć, że termin nie może obecnie zawierać żadnych znaczników wiki.

By uzyskać więcej informacji dotyczących możliwych znaczników, zobacz HelpOnEditing.

Przykład

 Jeżeli tekst jest wcięty
  w taki sposób, możesz otrzymać 
   wielokrotne poziomy wcięcia.

Jeżeli na początku linii umieścisz gwiazdkę,
 * otrzymasz wtedy 
 * wypunktowaną
 * listę,
  * która może być zagnieżdżona 
   * na kilka poziomów
 * you can put linebreaks in the wiki markup of a list item by
 indenting the additional lines at the same
 level as the initial star that began the list item.
  <!> nie działa dla numerowanych list

Numerowana lista połączona z wypunktowaniem:
 1. jeden
 1. dwa
  1. jeden
   * wypunktowanie 1
   * wypunktowanie 2
  1. dwa
 1. trzy
  * wypunktowanie
   1. jeden

Różne rodzaje numerowanych list:
 * Małe rzymskie
  i. jeden
  i. dwa
 * Duże rzymskie (począwszy od numeru 42)
  I.#42 czterdzieści-dwa
  I. czterdzieści-trzy
 * Małe litery
  a. jeden
  a. dwa
 * Duże litery
  A. jeden
  A. dwa

 termin:: definicja
 inny termin:: i jego definicja

Display

Jeżeli na początku linii umieścisz gwiazdkę,

Numerowana lista połączona z wypunktowaniem:

 1. jeden
 2. dwa
  1. jeden
   • wypunktowanie 1
   • wypunktowanie 2
  2. dwa
 3. trzy
  • wypunktowanie
   1. jeden

Różne rodzaje numerowanych list:

termin
definicja
inny termin
i jego definicja

2016-04-12 20:44