[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex


#
# MoinMoin vi system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-13 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
"Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-Language: Tiếng Việt\n"
"X-Language-in-English: Vietnamese\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr ""

msgid "The theme name is not set."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr ""

msgid "Invalid package file header."
msgstr ""

msgid "Package file format unsupported."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr ""

msgid "<unknown>"
msgstr "<không rõ>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

msgid "Too many arguments"
msgstr ""

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Thay đổi của bạn không được lưu!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Bạn không được phép sửa trang này."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Trang này không thể được thay đổi!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Không thể sửa phiên bản cũ!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Thời gian dành riêng cho bạn đã hết. Hãy sẵn sàng đối mặt với xung đột khi "
"chỉnh sửa trang!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Tên trang quá dài, hãy thử tên ngắn hơn."

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Bản nháp của \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Sửa đổi \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Xem thử \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s đã hết!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s sẽ hết trong # phút."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s sẽ hết trong # giây."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Người khác đã xoá trang này trong khi bạn đang sửa!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Người khác đã thay đổi trang này trong khi bạn đang sửa!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang sửa!\n"
"Vui lòng xem lại trang rồi hẵng lưu. Đừng lưu trang ngay lúc này!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Nội dung trang được nạp từ nháp]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Nội dung trang mới được nạp từ %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Không tìm thấy tiêu bản %s]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Bạn không thể xem %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Bản nháp của bạn dựa trên phiên bản %(draft_rev)d (đã lưu %"
"(draft_timestamp_str)s) có thể được nạp thay vì dùng phiên bản hiện tại %"
"(page_rev)d bằng cách ấn nút nạp bản nháp - trong trường hợp bạn đã làm mất "
"nội dung chỉnh sửa cuối mà chưa lưu nó.''' Một bản nháp được lưu cho bạn khi "
"bạn thực hiện việc xem thử, hủy bỏ chỉnh sửa hoặc lưu không thành công."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Mô tả %s ở đây."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Kiểm tra chính tả"

msgid "Save Changes"
msgstr "Lưu các thay đổi"

msgid "Cancel"
msgstr "Hủy bỏ"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Thông qua việc nhấn nút '''%(save_button_text)s''', bạn đồng ý phân phối các "
"thay đổi của bạn theo giấy phép %(license_link)s.\n"
"Nếu bạn không muốn vậy, nhấn '''%(cancel_button_text)s''' để huỷ bỏ các thay "
"đổi."

msgid "Preview"
msgstr "Xem thử"

msgid "GUI Mode"
msgstr "Chế độ GUI"

msgid "Load Draft"
msgstr "Nạp bản nháp"

msgid "Trivial change"
msgstr "Thay đổi nhỏ nhặt"

msgid "Comment:"
msgstr "Chú thích"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Không thêm>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Thêm vào: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Xóa khoảng trắng ở cuối mỗi dòng"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Các chỉnh sửa đã bị hủy bỏ."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Bạn không thể sao chép tới một tên trang trống."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Bạn không được phép sao chép trang này!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
"\n"
"Hãy thử dùng tên khác."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Không thể sao chép trang vì lỗi hệ thống tập tin: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Bạn không được phép đổi tên trang này!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Bạn không thể đổi tên thành tên trang trống."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Không thể đổi tên trang vì lỗi hệ thống tập tin: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Bạn không được phép xóa trang này!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr ""
"Cảm ơn bạn đã tham gia sửa đổi. Sự quan tâm của bạn luôn được tôn trọng."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Trang \"%s\" đã được xóa!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Trang này không thể khóa được. Lỗi không mong đợi (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Trang này không thể khóa được. Thiếu tập tin 'hiện tại'?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"Không thể xác định phiên bản trang hiện tại từ tập tin 'hiện tại'. Trang %s "
"đã bị hư hỏng và không thể chỉnh sửa vào lúc này."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Không thể lưu %s, không còn đủ dung lượng."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr "Một lỗi I/O đã xảy ra khi đang lưu %s (errno=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Bạn không được phép chỉnh sửa trang này!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."

#, fuzzy
msgid "You already saved this page!"
msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi."

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr "Bạn không thể thay đổi ACL của trang này vì bạn không có quyền admin!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Thời gian dành riêng cho %(owner)s đã hết %(mins_ago)d phút trước đây và bạn "
"được dành riêng một khoảng thời gian mới."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr "Người dùng khác sẽ ''không'' sửa trang này được cho đến %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Cho đến %(bumptime)s, người dùng khác sẽ được ''thông báo'' rằng bạn đang "
"sửa trang này."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Dùng nút Xem qua để gia hạn thời gian dành cho bạn."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Trang này đang được ''dành riêng'' cho %(owner)s cho đến %(timestamp)s, hay "
"trong vòng %(mins_valid)d phút."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Trang này đang được thay đổi, hoặc xem qua trước lần cuối cùng lúc %"
"(timestamp)s bởi %(owner)s.<<BR>>\n"
"'''Để tránh sự cố, bạn nên ''chờ'' ít nhất %(mins_valid)d phút "
"nữa.'''<<BR>>\n"
"Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Nội dung lưu của trang này đã lạc hậu và sẽ không được hiển thị trong kết "
"quả tìm kiếm!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Phiên bản %(rev)d ngày %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Được chuyển từ trang \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Trang này sẽ chuyển tới trang \"%(page)s\""

#, fuzzy
msgid "Create New Page"
msgstr "Tạo trang này"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Bạn không xem trang này được."

#, fuzzy
msgid "Text mode"
msgstr "Nội dung"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Hiện không thể vào được wiki."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu bất hợp lệ."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Wiki ở xa dùng một tên InterWiki khác (%(remotename)s) với tên mà bạn chỉ "
"định (%(localname)s)."

#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Việc không rõ"

#, fuzzy, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."

#, fuzzy
msgid "Login and try again."
msgstr " %s và thử lại."

msgid "RecentChanges"
msgstr "Các thay đổi gần đây"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr ""

msgid "TitleIndex"
msgstr "Tựa chỉ mục"

msgid "WordIndex"
msgstr "Từ chỉ mục"

msgid "FindPage"
msgstr "Tìm trang"

msgid "MissingPage"
msgstr "MissingPage"

msgid "MissingHomePage"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiHomePage"
msgstr "LikePages"

#, fuzzy
msgid "WikiName"
msgstr "Tên"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr ""

msgid "FrontPage"
msgstr "Trang đầu"

msgid "WikiSandBox"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "InterWiki"
msgstr "Wiki"

msgid "AbandonedPages"
msgstr ""

msgid "OrphanedPages"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WantedPages"
msgstr "Tìm trang"

msgid "EventStats"
msgstr ""

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr ""

msgid "EventStats/Languages"
msgstr ""

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PageSize"
msgstr "Kích thước"

#, fuzzy
msgid "PageHits"
msgstr "Trang"

#, fuzzy
msgid "RandomPage"
msgstr "RenamePage"

#, fuzzy
msgid "XsltVersion"
msgstr "Phiên bản Python"

msgid "FortuneCookies"
msgstr ""

msgid "WikiLicense"
msgstr "Wiki License"

msgid "CategoryCategory"
msgstr ""

msgid "CategoryHomepage"
msgstr ""

msgid "CategoryTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageTemplate"
msgstr ""

msgid "HelpTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "Slideshow"

msgid "SlideTemplate"
msgstr ""

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr "Sở thích cá nhân"

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr ""

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNotification"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSessions"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

#, fuzzy
msgid "HelpOnXapian"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

#, fuzzy
msgid "MoinMoin"
msgstr "Phiên bản MoinMoin"

msgid "HelpContents"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr ""

msgid "HelpForUsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpIndex"
msgstr "Tựa chỉ mục"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnActions"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "HelpOnCategories"
msgstr ""

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnDrawings"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnEditing"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr ""

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnGroups"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnImages"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "HelpOnLanguages"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnLinking"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnLists"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLogin"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "SiteNavigation"

msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr ""

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnRules"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSearching"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "Slideshow"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr ""

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr ""

msgid "HelpOnSpam"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "SpellCheck"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr ""

msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr ""

msgid "HelpOnTables"
msgstr ""

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr ""

msgid "HelpOnThemes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "Sở thích cá nhân"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

#, fuzzy
msgid "HelpOnComments"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "Huỷ đăng ký"

msgid "CamelCase"
msgstr ""

msgid "WikiCourse"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr "Sở thích cá nhân"

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr "Gửi kèm file mới"

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr "Các hành động khác:"

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr ""

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr ""

msgid "Sun"
msgstr "Chủ Nhật"

msgid "Mon"
msgstr "Thứ Hai"

msgid "Tue"
msgstr "Thứ Ba"

msgid "Wed"
msgstr "Thứ Tư"

msgid "Thu"
msgstr "Thứ Năm"

msgid "Fri"
msgstr "Thứ Sáu"

msgid "Sat"
msgstr "Thứ Bảy"

msgid "AttachFile"
msgstr "AttachFile"

msgid "DeletePage"
msgstr "DeletePage"

msgid "LikePages"
msgstr "LikePages"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LocalSiteMap"

msgid "RenamePage"
msgstr "RenamePage"

msgid "SpellCheck"
msgstr "SpellCheck"

msgid "Discussion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Password is too short."
msgstr "Lập lại mật khẩu"

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr ""

msgid "Diffs"
msgstr "Các bản diff"

msgid "Info"
msgstr "Thông tin"

msgid "Edit"
msgstr "Sửa"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Huỷ đăng ký"

msgid "Subscribe"
msgstr "Đăng ký"

msgid "Raw"
msgstr "Thô"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "In"

msgid "View"
msgstr "Xem"

msgid "Up"
msgstr "Trên"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Mở khung soạn thảo khi nhấp chuột 2 lần"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr ""

msgid "Show comment sections"
msgstr ""

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Hiện dấu chấm hỏi cho các trang không tồn tại"

msgid "Show page trail"
msgstr "Hiện vệt trang (page trail)"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Hiện thanh công cụ"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Hiện các liên kết về đầu và về cuối trang ở các tiêu đề"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Hiện diff đẹp"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Thêm khoảng trống để hiển thị các tên wiki (Wiki Names)"

msgid "Remember login information"
msgstr "Nhớ thông tin đăng nhập"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Huỷ bỏ account này"

msgid "Name"
msgstr "Tên"

#, fuzzy
msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr ""
"(Dùng HọĐệmTên, và khong bo dau, hoặc dùng Firstname''''''Lastname với tên "
"tiếng Anh)"

msgid "Alias-Name"
msgstr ""

msgid "Email"
msgstr "Thư điện tử"

msgid "Jabber ID"
msgstr ""

msgid "User CSS URL"
msgstr "CSS URL riêng"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(để trống nếu không dùng CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Kích thước khung soạn thảo"

#, fuzzy
msgid "Username"
msgstr "Người dùng"

#, fuzzy
msgid "Member of Groups"
msgstr "Tổng số trang"

msgid "Jabber"
msgstr ""

msgid "Action"
msgstr "Công việc"

msgid "Disable user"
msgstr ""

msgid "Enable user"
msgstr ""

msgid "disabled"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Mail account data"
msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"

msgid "Password"
msgstr "Mật khẩu"

msgid "OpenID"
msgstr ""

msgid "Login"
msgstr "Đăng nhập"

msgid "Failed to connect to database."
msgstr ""

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr ""

msgid "Please log in first."
msgstr ""

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr ""

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""

msgid "Choose this name"
msgstr ""

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr ""

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""

msgid "Associate this name"
msgstr ""

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."

#, fuzzy
msgid "Verification canceled."
msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."

#, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr ""

msgid "OpenID failure"
msgstr ""

msgid "OpenID failure."
msgstr ""

msgid "No OpenID found in session."
msgstr ""

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr ""

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr ""

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr ""

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr ""

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr ""

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr ""

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr ""

msgid "No OpenID."
msgstr ""

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Change password"
msgstr "Mật khẩu"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Mật khẩu không đúng!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr ""

msgid "Your password has been changed."
msgstr ""

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr ""

msgid "Password repeat"
msgstr "Lập lại mật khẩu"

msgid "Switch user"
msgstr ""

msgid "No user selected"
msgstr ""

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""

msgid "You are the only user."
msgstr ""

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""

msgid "Select User"
msgstr ""

msgid "OpenID settings"
msgstr ""

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr ""

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr ""

msgid "No OpenID given."
msgstr ""

msgid "OpenID is already present."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"

msgid "OpenID added successfully."
msgstr ""

msgid "Current OpenIDs"
msgstr ""

msgid "Remove selected"
msgstr ""

msgid "Add OpenID"
msgstr ""

msgid "OpenID server"
msgstr ""

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr ""

msgid "Trusted websites"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Preferences"
msgstr "Sở thích cá nhân"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n"
"Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở "
"giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."

#, fuzzy
msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
"có thể lấy lại nó qua thư điện tử."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."

#, fuzzy
msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"

msgid "Default"
msgstr "Mặc định"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Theo trình duyệt>"

msgid "the one preferred"
msgstr ""

msgid "free choice"
msgstr ""

msgid "Save"
msgstr "Lưu"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Theme mặc định"

#, fuzzy
msgid "Editor Preference"
msgstr "Sở thích cá nhân"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr ""

msgid "Time zone"
msgstr "Múi giờ"

msgid "Your time is"
msgstr "Giờ hiện tại"

msgid "Server time is"
msgstr "Giờ ở máy chủ"

msgid "Date format"
msgstr "Định dạng ngày"

msgid "Preferred language"
msgstr "Ngôn ngữ mặc định"

msgid "General options"
msgstr "Các lựa chọn chung"

msgid "Quick links"
msgstr "Các liên kết thường dùng"

msgid "Notification"
msgstr ""

msgid "Notification settings saved!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "'''Email'''"
msgstr "Thư điện tử"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr ""

msgid "'''Event type'''"
msgstr ""

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr ""

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Subscribed events"
msgstr "Đăng ký"

#, fuzzy
msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"

msgid "[all]"
msgstr ""

msgid "[not empty]"
msgstr ""

msgid "[empty]"
msgstr ""

msgid "filter"
msgstr ""

msgid "anonymous"
msgstr ""

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr ""

msgid "You must specify an output file!"
msgstr ""

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""

msgid "All attachments included into the package."
msgstr ""

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr ""
"Dự đoán \"%(wanted)s\" theo sau \"%(key)s\", nhưng lại là \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Dự đoán một số nguyên \"%(key)s\" đứng trước \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Dự đoán một số nguyên \"%(arg)s\" đứng sau \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Dự đoán một giá trị màu \"%(arg)s\" đứng sau \"%(key)s\""

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "seconds"
msgstr "%.2f giây"

#, fuzzy
msgid "Previous"
msgstr "Xem qua"

#, fuzzy
msgid "Next"
msgstr "Nội dung"

#, fuzzy
msgid "rev"
msgstr "hoàn nguyên"

msgid "current"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "thay đổi cuối lúc %(time)s"

msgid "match"
msgstr "phù hợp"

msgid "matches"
msgstr "phù hợp"

msgid "about"
msgstr ""

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr ""

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
"có thể kích hoạt chức năng này."

#, fuzzy
msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"

msgid "Recovery token"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "New password"
msgstr "Mật khẩu"

#, fuzzy
msgid "New password (repeat)"
msgstr "Lập lại mật khẩu"

#, fuzzy
msgid "Reset my password"
msgstr "Mật khẩu"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr ""

msgid "Your token is invalid!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Password reset"
msgstr "Lập lại mật khẩu"

#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."

#, fuzzy
msgid "Lost password"
msgstr "Mật khẩu"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Bạn không thể sửa trang này."

#, fuzzy
msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Không thể huỷ bỏ đăng ký biểu thức chính quy!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."

msgid "Please choose:"
msgstr ""

msgid "Settings"
msgstr ""

msgid "Editor"
msgstr "Tác giả"

#, fuzzy
msgid "Pages"
msgstr "Trang"

msgid "Select Author"
msgstr ""

msgid "Revert all!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Bạn không thể sửa trang này."

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Không tìm thấy mục nào."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "diff của \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Sự khác nhau giữa phiên bản %d và %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(trải qua %d phiên bản)"

#, fuzzy
msgid "Revert to this revision"
msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."

#, fuzzy
msgid "Previous change"
msgstr "Xem qua"

#, fuzzy
msgid "Next change"
msgstr "Lưu các thay đổi"

msgid "Size"
msgstr "Kích thước"

msgid "Date"
msgstr "Ngày"

msgid "Comment"
msgstr "Chú thích"

#, fuzzy
msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"

#, fuzzy
msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"

#, fuzzy
msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "không rõ"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"

#, fuzzy
msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"

msgid "No differences found!"
msgstr "Không có sự khác biệt!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Trang này đã được lưu %(count)d lần!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr ""

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Bỏ qua các thay đổi về số lượng khoảng trắng"

#, fuzzy
msgid "Attachment location"
msgstr "Gửi kèm file mới"

#, fuzzy
msgid "Page name"
msgstr "Tên mới"

#, fuzzy
msgid "Attachment name"
msgstr "Gửi kèm file mới"

#, fuzzy
msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Gửi kèm file mới"

#, fuzzy
msgid "List of attachments"
msgstr "Gửi kèm file mới"

#, fuzzy
msgid "Available attachments for page"
msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."

#, fuzzy
msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."

#, fuzzy
msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi."

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"%(badwords)d từ không có trong từ điển (%(totalwords)d từ)%(localwords)s và "
"được đánh dấu bên dưới:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Thêm các từ đã kiểm tra vào từ điển"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Không có lỗi chính tả!"

#, fuzzy
msgid "You can't save spelling words."
msgstr ""
"Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr ""
"Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."

#, fuzzy
msgid "Print slide show"
msgstr "Slideshow"

#, fuzzy
msgid "Edit slide show"
msgstr "Slideshow"

msgid "Quit"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Quit slide show"
msgstr "Slideshow"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr ""

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr ""

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr ""

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Bạn không thể sửa trang này."

#, fuzzy
msgid "No page packages found."
msgstr "Không tìm thấy trang trên!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."

#, fuzzy
msgid "page package"
msgstr "Lưu các thay đổi"

msgid "install"
msgstr ""

msgid "Choose:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Bạn không thể sửa trang này."

#, fuzzy
msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."

#, fuzzy
msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."

#, fuzzy
msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."

msgid "Revert"
msgstr ""

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"

#, fuzzy
msgid "Really revert this page?"
msgstr "Thật sự xoá trang này?"

#, fuzzy, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Tạo bản vẽ \"%(filename)s\" mới"

#, fuzzy, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\""

#, fuzzy, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\""

#, fuzzy, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."

msgid "Empty target name given."
msgstr ""

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Không có nội dung. Xóa các ký tự không nằm trong bảng mã ASCII và thử lại."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Bạn không thể xem các file gửi kèm trong trang này."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Sửa bản vẽ"

#, fuzzy
msgid "Wiki Backup"
msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Backup"
msgstr "Đánh dấu"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."

#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Việc không rõ"

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Biểu đồ không thể được thực hiện!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"

#, fuzzy
msgid "Include all attachments?"
msgstr "[%d attachments]"

msgid "Package pages"
msgstr ""

msgid "Package name"
msgstr ""

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Đổi tên trang"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr ""

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr ""

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Really rename this page?"
msgstr "Thật sự xoá trang này?"

msgid "New name"
msgstr "Tên mới"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"

#, fuzzy
msgid "Copy Page"
msgstr "Tới trang"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr ""

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"

#, fuzzy
msgid "Really copy this page?"
msgstr "Thật sự xoá trang này?"

msgid "General Information"
msgstr "Thông tin chung"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Kích thước trang: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Mã SHA của trang này là:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Những người dùng sau đã đăng ký vào trang này:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Trang này liên kết tới các trang sau:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Newer"
msgstr "Tên mới"

msgid "Older"
msgstr ""

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr ""

msgid "Diff"
msgstr "diff"

msgid "view"
msgstr "xem"

#, fuzzy
msgid "to previous"
msgstr "Xem qua"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."

#, fuzzy, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""

msgid "get"
msgstr "lấy"

msgid "del"
msgstr "xoá"

msgid "edit"
msgstr "sửa"

msgid "Revision History"
msgstr "Danh sách các thay đổi"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Thông tin về \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Hiển thị \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Thông tin chung"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Số lần xem và sửa"

msgid "Do it."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d attachments]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Có tổng cộng <a href=\"%(link)s\">%(count)s file gửi kèm</a> trong trang này."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Tên file gửi kèm không được định rõ!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' không tồn tại!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Để chỉ tới file gửi kèm trong một trang, dùng '''{{{attachment:tên}}}''', \n"
"như xuất hiện bên dưới trong phần danh sách các file. \n"
"Vui lòng '''KHÔNG''' sử dụng URL của liên kết {{{[get]}}}, \n"
"vì rất có thể URL đó sẽ bị thay đổi."

msgid "move"
msgstr ""

msgid "unzip"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Không có file gửi kèm trong trang %(pagename)s"

msgid "New Attachment"
msgstr "Gửi kèm file mới"

msgid "File to upload"
msgstr "File để tải lên"

#, fuzzy
msgid "Rename to"
msgstr "Đổi tên"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr ""

msgid "Upload"
msgstr "Tải lên"

msgid "Attached Files"
msgstr "File gửi kèm"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Bạn không thể kèm file vào trang này."

#, fuzzy, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Không thể thực hiện việc tải lên: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Bạn không thể xem các file gửi kèm trong trang này."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') kích thước %(bytes)"
"d bytes đã được lưu."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Bạn không thể xoá file gửi kèm."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' không tồn tại!"

msgid "Nothing changed"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""

msgid "Move aborted!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Bạn không thể lấy file gửi kèm từ trang này."

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."

#, fuzzy, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Tải lên file '%(filename)s'."

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."

msgid "Move"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "New page name"
msgstr "Tên mới"

#, fuzzy
msgid "New attachment name"
msgstr "Gửi kèm file mới"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Bạn không thể lấy file gửi kèm từ trang này."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr ""

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Gửi kèm '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr ""

msgid "Package script:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File Name"
msgstr "Tên file"

msgid "Modified"
msgstr ""

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Không hiểu kiểu file, không thể hiện file gửi kèm này trong văn bản."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "attachment:%(filename)s trong trang %(pagename)s"

msgid "Delete"
msgstr "Xóa"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr ""

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Thật sự xoá trang này?"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr ""

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""

#, fuzzy, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Tìm nội dung: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr ""

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr ""

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Nhấn vào đây để thực hiện tìm kiếm theo nội dung với tiêu đề này"

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""

msgid "MyPages management"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Đăng ký"

msgid "Not a user:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Bạn không thể sửa trang này."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Trang giống \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s ở trang \"%(title)s\""

msgid "You are now logged out."
msgstr "Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Bạn không thể đăng ký vào trang mà bạn không thể xem."

#, fuzzy
msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr ""
"Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
"có thể kích hoạt chức năng này."

#, fuzzy
msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Bạn không thể sửa trang này."

msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."

#, fuzzy
msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."

#, fuzzy, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr ""

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Operation was canceled."
msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr ""

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr ""

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr ""

msgid "Synchronisation started -"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Trang \"%s\" đã được xoá!"

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Load"
msgstr "Tải lên"

#, fuzzy
msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Tên file gửi kèm không được định rõ!"

msgid "Upload page content"
msgstr ""

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""

msgid "File to load page content from"
msgstr ""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Bản đồ liên kết nội bộ cho \"%s\""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr ""

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""

msgid "Trust root"
msgstr ""

msgid "Identity URL"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Remember decision"
msgstr "Phiên bản Python"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr ""

msgid "Approve"
msgstr ""

msgid "Don't approve"
msgstr ""

msgid "OpenID not served"
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""

msgid "TextCha (required)"
msgstr ""

msgid "Create Profile"
msgstr "Tạo Profile"

msgid "Create Account"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Views/day"
msgstr "Xem"

#, fuzzy
msgid "Edits/day"
msgstr "Sửa"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s ở trang %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"xanh lá=xem\n"
"đỏ=sửa"

msgid "date"
msgstr "ngày"

msgid "# of hits"
msgstr "số lần xem"

msgid "Language"
msgstr ""

msgid "Others"
msgstr "Các thứ khác"

msgid "User agent"
msgstr ""

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Thống kê theo User-Agent"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Thống kê theo kích thước trang"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "kích thước giới hạn của trang [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "số trang cùng dung lượng"

msgid "Line"
msgstr "Dòng"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Các phần bị xoá được đánh dấu như thế này."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Các phần thêm vào được đánh dấu như thế này."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Attachment link"
msgstr "Gửi kèm file mới"

#, fuzzy
msgid "Page link"
msgstr "Trang giống \"%s\""

msgid "Changed page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page changed"
msgstr "Lưu các thay đổi"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr "[%(sitename)s] Cập nhật %(trivial)scủa \"%(pagename)s\""

msgid "Trivial "
msgstr "nhỏ nhặt "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""

msgid "Page has been modified"
msgstr ""

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page has been renamed"
msgstr "Số lần xem và sửa"

#, fuzzy
msgid "Page has been deleted"
msgstr "Trang \"%s\" đã được xoá!"

#, fuzzy
msgid "Page has been copied"
msgstr "Số lần xem và sửa"

#, fuzzy
msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Gửi kèm file mới"

#, fuzzy
msgid "An attachment has been removed"
msgstr "Gửi kèm file mới"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."

msgid "A new account has been created"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Chào bạn,\n"
"\n"
"Bạn đã đãng ký vào một trang hoặc một nhóm trang tại \"%(sitename)s\" để "
"nhận các thông báo thay đổi.\n"
"\n"
"Trang sau đã được thay đổi bởi %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Trang mới:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Không có sự khác biệt!\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Chào bạn,\n"
"\n"
"Bạn đã đãng ký vào một trang hoặc một nhóm trang tại \"%(sitename)s\" để "
"nhận các thông báo thay đổi.\n"
"\n"
"Trang sau đã được thay đổi bởi %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Chào bạn,\n"
"\n"
"Bạn đã đãng ký vào một trang hoặc một nhóm trang tại \"%(sitename)s\" để "
"nhận các thông báo thay đổi.\n"
"\n"
"Trang sau đã được thay đổi bởi %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "<<Verbatim(attachment:)>>%(filename)s trong trang %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "<<Verbatim(attachment:)>>%(filename)s trong trang %(pagename)s"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Chào bạn,\n"
"\n"
"Bạn đã đãng ký vào một trang hoặc một nhóm trang tại \"%(sitename)s\" để "
"nhận các thông báo thay đổi.\n"
"\n"
"Trang sau đã được thay đổi bởi %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Nhấn mạnh:: <<Verbatim('')>>''nghiêng''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''đậm'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''nghiêng "
"đậm'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''lẫn ''<<Verbatim(''')"
">>'''''đậm'''<<Verbatim(''')>> và nghiêng''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)"
">> thước ngang.\n"
" Đầu đề:: <<Verbatim(=)>> Tiêu đề 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Tiêu "
"đề 2 <<Verbatim(==>>; <<Verbatim(===)>> Tiêu đề 3 <<Verbatim(===)>>; "
"<<Verbatim(====)>> Tiêu đề 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Tiêu đề "
"5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
" Danh sách:: khoảng trắng và: * cho điểm tròn; 1. hay a. hay A. hay i. hay "
"I. cho các mục được đánh dấu; 1.#n để đánh số từ n; khoảng trắng để thụt "
"vào.\n"
" Liên kết:: <<Verbatim(CácChữHoaLiềnNhau)>>; <<Verbatim([\"ngoặc vuông và "
"nháy kép\"])>>; URL; [URL]; [URL nhãn].\n"
" Bảng:: || nội dung ô |||| nội dung ô trải qua 2 cột ||;  không được có "
"khoảng trắng sau bảng hoặc tiêu đề.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
"(highlight_help_page)s."
msgstr ""

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT không thể được thực hiện!"

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "lỗi xử lý %(errortype)s"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Nhấn mạnh:: <<Verbatim('')>>''nghiêng''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''đậm'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''nghiêng "
"đậm'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''lẫn ''<<Verbatim(''')"
">>'''''đậm'''<<Verbatim(''')>> và nghiêng''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)"
">> thước ngang.\n"
" Đầu đề:: <<Verbatim(=)>> Tiêu đề 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Tiêu "
"đề 2 <<Verbatim(==>>; <<Verbatim(===)>> Tiêu đề 3 <<Verbatim(===)>>; "
"<<Verbatim(====)>> Tiêu đề 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Tiêu đề "
"5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
" Danh sách:: khoảng trắng và: * cho điểm tròn; 1. hay a. hay A. hay i. hay "
"I. cho các mục được đánh dấu; 1.#n để đánh số từ n; khoảng trắng để thụt "
"vào.\n"
" Liên kết:: <<Verbatim(CácChữHoaLiềnNhau)>>; <<Verbatim([\"ngoặc vuông và "
"nháy kép\"])>>; URL; [URL]; [URL nhãn].\n"
" Bảng:: || nội dung ô |||| nội dung ô trải qua 2 cột ||;  không được có "
"khoảng trắng sau bảng hoặc tiêu đề.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""

msgid "Embedded"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Search for items"
msgstr "Tìm tiêu đề"

msgid "containing all the following terms"
msgstr ""

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr ""

msgid "not containing the following terms"
msgstr ""

msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr ""

msgid "any category"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "any language"
msgstr "Ngôn ngữ mặc định"

msgid "any mimetype"
msgstr ""

msgid "Categories"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File Type"
msgstr "Tên file"

#, fuzzy
msgid "Search only in titles"
msgstr "Tìm tiêu đề"

#, fuzzy
msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường"

msgid "Exclude underlay"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No system items"
msgstr "Số trang hệ thống"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr ""

msgid "Go get it!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File attachment browser"
msgstr "Gửi kèm file mới"

msgid "User account browser"
msgstr ""

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Không có trang lẻ trong wiki này."

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Không tìm thấy \"%s\""

msgid "Include system pages"
msgstr "Bao gồm các trang hệ thống"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Bỏ các trang hệ thống"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Không có trang cần tạo trong wiki này."

msgid "Python Version"
msgstr "Phiên bản Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Phiên bản MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Phiên bản %s [bản sửa %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Phiên bản 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Tổng số trang"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Số trang hệ thống"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Tổng kích thước"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr ""

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Các mục trong edit log"

msgid "NONE"
msgstr "NONE"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Macro bổ trợ toàn cục"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Action bổ trợ toàn cục"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Action bổ trợ nội bộ"

#, fuzzy
msgid "Global parsers"
msgstr "Parser đã cài"

#, fuzzy
msgid "Local extension parsers"
msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr ""

msgid "Disabled"
msgstr ""

msgid "Enabled"
msgstr ""

msgid "index unavailable"
msgstr ""

msgid "index available"
msgstr ""

msgid "Xapian search"
msgstr ""

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr ""

msgid "Active threads"
msgstr ""

msgid "Wiki configuration"
msgstr ""

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Variable name"
msgstr "Tên file"

msgid "Setting"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Không có lời trích trong trang %(pagename)s."

msgid "Markup"
msgstr "Đánh dấu"

msgid "Display"
msgstr "Hiển thị"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Không hiểu cách hoạt động '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Không tìm thấy trang trên!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Slideshow"

msgid "Start"
msgstr "Bắt đầu"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slide %(pos)d kích thước %(size)d"

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""

msgid "Go To Page"
msgstr "Tới trang"

msgid "Description"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Lexer description"
msgstr "Phiên bản Python"

#, fuzzy
msgid "Lexer names"
msgstr "Người dùng"

#, fuzzy
msgid "File patterns"
msgstr "Tên file"

msgid "Mimetypes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

msgid "Search Titles"
msgstr "Tìm tiêu đề"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Hiển thị kết quả tìm kiếm"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường"

msgid "Search Text"
msgstr "Tìm nội dung"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Tải lên file '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."

#, fuzzy, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "cách nay %(mins)d phút"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(không có bookmark)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(hiện tại đang là %s)"

#, fuzzy
msgid "Delete bookmark"
msgstr "Xoá Bookmark"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Đưa vào bookmark"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Đã tới bookmark]"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr ""

msgid "Toggle line numbers"
msgstr ""

msgid "[ATTACH]"
msgstr ""

msgid "[RSS]"
msgstr ""

msgid "[DELETED]"
msgstr ""

msgid "[UPDATED]"
msgstr ""

msgid "[RENAMED]"
msgstr ""

msgid "[CONFLICT]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr ""

msgid "[DIFF]"
msgstr ""

msgid "[BOTTOM]"
msgstr ""

msgid "[TOP]"
msgstr ""

msgid "Logout"
msgstr "Thoát"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Huỷ đăng ký"

msgid "Home"
msgstr "Trang nhà"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Nhấn vào đây để thực hiện tìm kiếm theo nội dung với tiêu đề này"

msgid "Clear message"
msgstr "Xoá thông báo"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "thay đổi lần cuối lúc %(time)s bởi %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "thay đổi cuối lúc %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Tìm:"

msgid "Text"
msgstr "Nội dung"

msgid "Titles"
msgstr "Tiêu đề"

#, fuzzy
msgid "Search"
msgstr "Tìm:"

msgid "More Actions:"
msgstr "Các hành động khác:"

msgid "------------------------"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Raw Text"
msgstr "Hiện trang nguồn"

msgid "Print View"
msgstr "Xem bản in"

#, fuzzy
msgid "Delete Cache"
msgstr "Xóa trang"

msgid "Delete Page"
msgstr "Xóa trang"

msgid "Like Pages"
msgstr ""

msgid "Local Site Map"
msgstr ""

msgid "My Pages"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Subscribe User"
msgstr "Đăng ký"

#, fuzzy
msgid "Remove Spam"
msgstr "Các liên kết thường dùng"

msgid "Package Pages"
msgstr ""

msgid "Render as Docbook"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Sync Pages"
msgstr "Trang"

msgid "Do"
msgstr "Làm"

#, fuzzy
msgid "Comments"
msgstr "Chú thích"

msgid "Edit (Text)"
msgstr ""

msgid "Edit (GUI)"
msgstr ""

msgid "Immutable Page"
msgstr "Trang không thể được thay đổi"

msgid "Remove Link"
msgstr ""

msgid "Add Link"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Attachments"
msgstr "Gửi kèm file mới"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Hiện %s ngày."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"

msgid "Page"
msgstr "Trang"

msgid "User"
msgstr "Người dùng"

msgid "DeleteCache"
msgstr ""

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(lưu %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Hoặc chọn các hành động sau:"

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Kết nối tới mailserver '%(server)s' bị ngắt quảng vì lý do: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr ""

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Thư đã được gửi"

msgid "From"
msgstr ""

msgid "To"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Content"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

#, fuzzy
#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"

#, fuzzy
#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Tên mới"

#, fuzzy
#~ msgid "HelpOnUpdating"
#~ msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

#, fuzzy
#~ msgid "you may need to login to edit this page"
#~ msgstr "Bạn không được phép sửa trang này."

#, fuzzy
#~ msgid "InterWikiMap"
#~ msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"

#, fuzzy
#~ msgid "BadContent"
#~ msgstr "Trang chỉ dẫn"

#, fuzzy
#~ msgid "LocalBadContent"
#~ msgstr "Trang chỉ dẫn"

#, fuzzy
#~ msgid "EditedSystemPages"
#~ msgstr "Bỏ các trang hệ thống"

#, fuzzy
#~ msgid "You need to log in."
#~ msgstr "Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."

#, fuzzy
#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Phiên bản MoinMoin"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "Phiên bản Python"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer stems"
#~ msgstr "Phiên bản Python"

#, fuzzy
#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Gửi kèm file mới"

#, fuzzy
#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "File gửi kèm sẽ không chép đè lên file cũ. Nếu có sự trùng tên, bạn\n"
#~ "cần phải đổi tên file bạn sắp tải lên. Mặc khác, nếu ô \"Đổi tên thành\"\n"
#~ "để trống thì tên file gốc sẽ được dùng."

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Wiki này không cho phép gửi kèm file!"

#, fuzzy
#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "Mật khẩu"

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr ""
#~ "Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
#~ "\n"
#~ "Vui lòng dùng tên khác."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Ghi chú về sự thay đổi:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Tình trạng của các thư thông báo:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "Có lỗi trong regex '%s'"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Không hiểu timestamp '%s'"

#, fuzzy
#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"

#, fuzzy
#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"

#, fuzzy
#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu."

#, fuzzy
#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "Trang này liên kết tới các trang sau:"

#~ msgid ""
#~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
#~ "To use this form on other pages, insert a\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "macro call.-~\n"
#~ msgstr ""
#~ "~-Nếu bạn gửi đơn này, những gì bạn gửi sẽ được hiển thị.\n"
#~ "Để dùng đơn này ở trang khác, chèn vào một câu lênh gọi\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"

#~ msgid ""
#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
#~ msgstr ""
#~ "Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
#~ "khẩu."

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "thô"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "in"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr ""
#~ "## bản lưu của trang \"%(pagename)s\" được cập nhật vào ngày %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "Các thay đổi của bạn được lưu [%(backup_url)s ở đây]."

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Hiển thị biểu đồ \"%(title)s\""

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "đưa vào bookmark"

#~ msgid "You are not allowed to do %s on this page."
#~ msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."

#, fuzzy
#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Chỉ mục đơn giản"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "Chỉ mục dạng XML"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Xin lỗi bạn, người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang chỉnh sửa.\n"
#~ "\n"
#~ "Xin vui lòng thực hiện các bước sau: Nhấn vào nút Back trên trình duyệt, "
#~ "và\n"
#~ "cắt đoạn văn bản ở đó. Sau đó bạn quay trở lại đây, rồi nhấn EditText lần "
#~ "nữa.\n"
#~ "Bây giờ bạn có thể thêm vào những chỉnh sửa bạn đã thực hiện.\n"
#~ "''Mong bạn đừng thay đổi toàn bộ nội dung trang này với những gì\n"
#~ "bạn đã cắt ở trang cũ bởi vì việc đó sẽ xoá toàn bộ những thay đổi\n"
#~ "của người khác, và được coi là một việc làm cực kỳ khiếm nhã!''\n"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)"

2016-04-12 20:30