[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex


#
# MoinMoin mn system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-13 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-05 12:04+0800\n"
"Last-Translator: Amgalanbaatar Delegdorj <d.amgalanbaatar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Mongolia <d.amgalanbaatar@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Mongolian (XXX in Mongolian)\n"
"X-Language-in-English: Mongolian\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Тус Пакет МойнМойны шинэ хувилбар шаардаж байна (ядаж %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Загварын нэр өгөгдөөгүй байна."

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "'%(filename)s' файлын суурьлуулалтад алдаа гарлаа."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "%s файл нь MoinMoin-ы пакет файл биш байна."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "%s гэсэн хуудас алга байна."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Буруу package file header."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Пакет файлын форматыг дэмжихгүй."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "%(lineno)i -р мөрөнд тодорхойгүй функц: %(func)s ."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr " %s гэсэн файл пакетаас олдсонгүй."

msgid "<unknown>"
msgstr "<тодорхойгүй>"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Логин-Нэр: %s\n"
"\n"
"Логин-НууцҮг: %s\n"
"\n"
"Логин-URL: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Таны Вики дансны мэдээлэл"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

msgid "Too many arguments"
msgstr ""

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "\"%s\" -тай ямар ч хуудас төстэй биш байна!"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "\"=\" дараахи өгөгдлийн ард алга байна \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "\"%(token)s\" өгөгдөлд утга оруулаагүй байна"

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Таны хийсэн өөрчлөлтүүд хадгалагдсангүй!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Та энэ хуудсанд өөрчлөлт оруулах эрхгүй."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Энэ хуудсанд өөрчлөлт оруулах боломжгүй!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Хуучин хувилбарт өөрчлөлт оруулах боломжгүй!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Таны тавьсан хамгаалалтын хугацаа дууссан.Өөрчлөлтийн алдаа гарч болох юм!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Хуудасны нэр дэндүү урт байгаа тул богиносгоно уу."

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" хувилбар"

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" -г өөрчлөх"

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" -г өөрчлөх"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Таны %(lock_page)s хуудасны хаалт дууссан!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Таны %(lock_page)s сайтын хаалт # минутын дараа дуусна."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Таны %(lock_page)s сайтын хаалт # секундын дараа дуусна."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Өөр хэн нэг хэрэглэгч энэ хуудсыг устгасан байна!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Өөр хэн нэг хэрэглэгч энэ хуудсыг өөрчилсөн байна!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Өөр хэн нэг хэрэглэгч энэ хуудсыг таныг өөрчилж байхад өрсөөд хадгалсан "
"байна!\n"
"Хуудсаа ахин нэг шалгаж үзээд хадгал.Хуудсаа одоо байгаагаар нь хэрхэвч "
"хадгалж болохгүй!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Агуулга нооргоос дуудагдсан]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Шинэ хуудсны агуулга %s -аас ачааллаа]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[%s олдсонгүй]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[%s уншигдахгүй байна]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>> %(draft_rev)d хяналтын ноорог (%(draft_timestamp_str)s %(page_rev)"
"d хяналтын хувилбарын оронд ''Ноорог ачаалах'' -товчин дээр дарахад "
"хадгалагдана(Хэрэв та хадгалах гэж байсан сүүлийн өөрчлөлтүүдээ алдсан "
"бол).''' Хэрэв та Үзүүлэх эсвэл Цуцлах гэсэн товчнууд дээр дарахад эсвэл "
"хадгалж болохгүй бол ноорог болж хадгалагдана."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "%s -г энд тайлбарла ..."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Бичиглэлийн алдаа шалга"

msgid "Save Changes"
msgstr "Өөрчлөлтийг хадгалах"

msgid "Cancel"
msgstr "Цуцлах"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"'''%(save_button_text)s''' дээр дарж өөрчлөлтйиг %(license_link)s.\n"
" рүү оруулнаЭсвэл '''%(cancel_button_text)s''' дээр дарж оруулсан "
"өөрчлөлтөөцуцлана"

msgid "Preview"
msgstr "Үзүүлэх"

msgid "GUI Mode"
msgstr "GUI-хэлбэр"

msgid "Load Draft"
msgstr "Ноорог ачаалах"

msgid "Trivial change"
msgstr "Энгийн өөрчлөлт"

msgid "Comment:"
msgstr "Сэтгэгдэл:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<өөрчлөгдөөгүй>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "%(category)s -д нэмэх:"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Мөр болгоны төгсгөл дэхь хоосон зайг арилга"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Өөрчлөлт цуцлагдлаа."

#, fuzzy
msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Хуудасны нэрийг хоосон орхиж болохгүй."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Та энэ хуудсанд өөрчлөлт хийх эрхгүй!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Дараахи нэр бүхий {{{'%s'}}}.'''\n"
" хуудас байгаа тулөөр нэр өгнө үү."

#, fuzzy, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Дараах файлын системын алдаанаас улбаалж хуудасны нэрийг өөрчилж болохгүй "
"байна: %s."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Та энэ хуудсыг нөхөн сэргээж болохгүй!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Хуудасны нэрийг хоосон орхиж болохгүй."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Дараах файлын системын алдаанаас улбаалж хуудасны нэрийг өөрчилж болохгүй "
"байна: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Та энэ хуудасны нэрийг өөрчилж болохгүй!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Танд өөрчлөлт хийхдээ няхуур хандсанд баярлалаа."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "\"%s\" гэсэн хуудас амжилттай устгагдлаа!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Хуудсанд хаалт тавьж болохгүй байна. Алдаа:(errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Хуудсанд хаалт тавьж болохгүй байна. Олдохгүй байгаа файл: 'current'?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr ""

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr ""

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Та энэ хуудсанд өөрчлөлт хийх эрхгүй!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Хоосон хуудсыг хадгалж болохгүй!"

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Та уг нь энэ хуудсыг сая хадгалсан л байна даа!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""
"Та сая энэ хуудсанд өөрчлөлт орууллаа! Буцах гэсэн товчин дээр дарахгүй "
"байхыг хичээнэ үү."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Хуудасны агуулга өөрчлөгдөөгүй учир хадгалаагүй шүү!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr "Та админы эрхгүй учир энэ хуудасны ACLs -ийгөөрчилж болохгүй!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"%(owner)s -ийн тавьсан хаалтын хугацаа %(mins_ago)d өмнө дуусч эрх нь танд "
"шилжсэн байна."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Бусад хэрэглэгчдийн хувьд өөрчлөлт хийх нь %(bumptime)s хүртэл''хаалттай''."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Бусад хэрэглэгчид таныг энэ хуудсанд өөрчлөлт оруулж байхад %(bumptime)s "
"хүртэл ''Анхааруулга''хүлээн авна."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "\"Үзүүлэх\" -ээр хугацааг уртасгана."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Энэхүү хуудсыг %(owner)s гэдэг хэрэглэгч өөрчлөлт хийлгэхгүй байхаар %"
"(timestamp)s хүртэл ''хаасан'' ба одоогоор %(mins_valid)d минут үлдээд байна."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Энэ хуудсыг хамгийн сүүлд %(owner)s гэдэг хэрэглэгч %(timestamp)s -д "
"өөрчлөлторуулахаар нээсэн\n"
"эсвэл нээж харсан байна.<<BR>>\n"
"'''Та энэ хуудсыг дор хаяж %(mins_valid)d минутын дотор''өөрчлөлт "
"оруулахгүй'' байж, зөрчил үүсгэхгүйн тулд'''<<BR>>\n"
"\"Цуцлах\" дээр дарж Эдиторыг орхино уу."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Сүүлийн агуулгын BackUp хуучирсан байгаа бахайлтад өртөхгүй болсон болно!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Хяналтын хувилбар %(rev)d , огноо: %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "\"%(page)s\" гэсэн хуудаснаас ийшээ шилжигдлээ"

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Энэ хуудас \"%(page)s\" хуудас руу шилжигдлээ"

msgid "Create New Page"
msgstr "Шинэ хуудас үүсгэх"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Та энэ хуудсыг харах боломжгүй."

msgid "Text mode"
msgstr "Текст-хэлбэр"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Вики одоогоор холбогдох боломжгүй байна."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Хэрэглэгчийн нэр эсвэл нууц үг буруу байна."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Алсын Вики таны оруулсан (%(localname)s) гэсэн нэрнээс өөр (%(remotename)s)"
"гэдэг ИнтерВики-Нэр ашиглаж байна."

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Тодорхойгүй үйлдэл %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Та %(action_name)s үйлдлийг энэ хуудас дээр ажиллуулж болохгүй!"

msgid "Login and try again."
msgstr "Та эхлээд логин хийгээд дараа нь ахиад оролдоод үзнэ үү."

msgid "RecentChanges"
msgstr "Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr ""

msgid "TitleIndex"
msgstr "TitleIndex"

msgid "WordIndex"
msgstr "WortIndex"

msgid "FindPage"
msgstr "ХуудасОл"

msgid "MissingPage"
msgstr "ОлдохгүйХуудас"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "ОлдохгүйНүүрХуудас"

#, fuzzy
msgid "WikiHomePage"
msgstr "ОлдохгүйНүүрХуудас"

#, fuzzy
msgid "WikiName"
msgstr "Нэр"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr ""

msgid "FrontPage"
msgstr "НүүрХуудас"

msgid "WikiSandBox"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "InterWiki"
msgstr "Вики"

msgid "AbandonedPages"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OrphanedPages"
msgstr "Хуудсуудыг багцлах"

#, fuzzy
msgid "WantedPages"
msgstr "ХуудасОл"

msgid "EventStats"
msgstr ""

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr ""

msgid "EventStats/Languages"
msgstr ""

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PageSize"
msgstr "Хэмжээ"

#, fuzzy
msgid "PageHits"
msgstr "Хуудсууд"

#, fuzzy
msgid "RandomPage"
msgstr "ХуудасНэрлэх"

#, fuzzy
msgid "XsltVersion"
msgstr "Python хувилбар"

msgid "FortuneCookies"
msgstr ""

msgid "WikiLicense"
msgstr "ВикиЛиценз"

msgid "CategoryCategory"
msgstr ""

msgid "CategoryHomepage"
msgstr ""

msgid "CategoryTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageTemplate"
msgstr ""

msgid "HelpTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "Слайд үзүүлэх"

msgid "SlideTemplate"
msgstr ""

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "ФорматлахТусламж"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr "ХэрэглэгчийнТохиргоо"

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "ФорматлахТусламж"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "ФорматлахТусламж"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr ""

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "ФорматлахТусламж"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNotification"
msgstr "ФорматлахТусламж"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSessions"
msgstr "АгуулгынТусламж"

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "ФорматлахТусламж"

#, fuzzy
msgid "HelpOnXapian"
msgstr "ФорматлахТусламж"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "АгуулгынТусламж"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "ФорматлахТусламж"

#, fuzzy
msgid "MoinMoin"
msgstr "MoinMoin хувилбар"

msgid "HelpContents"
msgstr "АгуулгынТусламж"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr ""

msgid "HelpForUsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpIndex"
msgstr "TitleIndex"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnActions"
msgstr "АгуулгынТусламж"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr "АгуулгынТусламж"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr "ФорматлахТусламж"

msgid "HelpOnCategories"
msgstr ""

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnDrawings"
msgstr "ФорматлахТусламж"

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnEditing"
msgstr "ФорматлахТусламж"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr ""

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnGroups"
msgstr "АгуулгынТусламж"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnImages"
msgstr "ФорматлахТусламж"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLanguages"
msgstr "хэл"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLinking"
msgstr "ФорматлахТусламж"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnLists"
msgstr "АгуулгынТусламж"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLogin"
msgstr "ФорматлахТусламж"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "ХуудасныНавигаци"

msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "ФорматлахТусламж"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr ""

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnRules"
msgstr "АгуулгынТусламж"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSearching"
msgstr "ФорматлахТусламж"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "Слайд үзүүлэх"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr ""

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr ""

msgid "HelpOnSpam"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "ДүрэмШалгах"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr "Синхронизаци эхэллээ -"

msgid "HelpOnTables"
msgstr ""

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr ""

msgid "HelpOnThemes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "ХэрэглэгчийнТохиргоо"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "ФорматлахТусламж"

#, fuzzy
msgid "HelpOnComments"
msgstr "АгуулгынТусламж"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "Бүртгүүлэхгүй"

msgid "CamelCase"
msgstr ""

msgid "WikiCourse"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr "ХэрэглэгчийнТохиргоо"

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr "Шинэ хавсралт файл"

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr "Бусад ...:"

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr ""

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr ""

msgid "Sun"
msgstr "Ня"

msgid "Mon"
msgstr "Да"

msgid "Tue"
msgstr "Мя"

msgid "Wed"
msgstr "Лх"

msgid "Thu"
msgstr "Пү"

msgid "Fri"
msgstr "Ба"

msgid "Sat"
msgstr "Бя"

msgid "AttachFile"
msgstr "ФайлХавсаргах"

msgid "DeletePage"
msgstr "ХуудасУстгах"

msgid "LikePages"
msgstr "ТөстэйХуудас"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "СайтынБүтцийнЗураглал"

msgid "RenamePage"
msgstr "ХуудасНэрлэх"

msgid "SpellCheck"
msgstr "ДүрэмШалгах"

msgid "Discussion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Password is too short."
msgstr "Нууц үгээ давт"

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr "Нууц үг алга байна. Хэрэглэгчийн нэр болон нууц үг оруулна уу."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr ""

msgid "Diffs"
msgstr "ЯлгааХаруулах"

msgid "Info"
msgstr "Инфо"

msgid "Edit"
msgstr "Өөрчлөх"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Бүртгүүлэхгүй"

msgid "Subscribe"
msgstr "Бүртгүүл"

msgid "Raw"
msgstr "түүхий"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Хэвлэх хувилбар"

msgid "View"
msgstr "Үзүүлэх"

msgid "Up"
msgstr "Дээш"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Нийтлэгчийн мэдээлэлд миний мэйл хаягийг үзүүл(гэхдээ миний Вики сайтыг биш)"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Хулганаар 2 товшиж нээнэ"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Логин хийгээдд оронгуут сүүлийн зочлож байсан хуудас руу шилжинэ"

msgid "Show comment sections"
msgstr ""

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Үл мэдэгдэх хуудас руу заасан холбоосыг асуултын тэмдэгтэй харуул"

msgid "Show page trail"
msgstr "Урьд нь үзсэн хуудсуудын жагсаалтыг харуул"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Багажны хэсгийг зургаар харуул"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Хуудасны Эхлэл болон Төгсгөлийн заасан холбоосыг гарчиг дээр харуул"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Ялгааг өнгөөр ялгаж харуул"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Үзүүлж буй Вики нэрүүдийг хоосон зайгаар заагла"

msgid "Remember login information"
msgstr "Логин мэдээллийг сана"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Хэрэглэгчийн энэхүү дансыг бүр идэвхгүй болго"

msgid "Name"
msgstr "Нэр"

#, fuzzy
msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Овог''''''Нэр ашигла)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Алиас-Нэр"

msgid "Email"
msgstr "Е-Мэйл"

msgid "Jabber ID"
msgstr ""

msgid "User CSS URL"
msgstr "Хэрэглэгчийн CSS URL"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "Хэрэглэгчийн CSS хаахын тулд хоосон орхи)"

msgid "Editor size"
msgstr "Текст оруулах хэмжээ"

#, fuzzy
msgid "Username"
msgstr "Хэрэглэгч"

#, fuzzy
msgid "Member of Groups"
msgstr "Хуудасны тоо"

msgid "Jabber"
msgstr ""

msgid "Action"
msgstr "А"

#, fuzzy
msgid "Disable user"
msgstr "Идэвхгүй"

#, fuzzy
msgid "Enable user"
msgstr "Идэвхтэй"

#, fuzzy
msgid "disabled"
msgstr "Идэвхгүй"

#, fuzzy
msgid "Mail account data"
msgstr "Дансны мэдээлэл мэйлээр илгээх"

msgid "Password"
msgstr "Нууц үг"

msgid "OpenID"
msgstr ""

msgid "Login"
msgstr "логин"

msgid "Failed to connect to database."
msgstr ""

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr ""

msgid "Please log in first."
msgstr "Эхлээд логин хийнэ үү."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Нууц үг алга байна. Хэрэглэгчийн нэр болон нууц үг оруулна уу."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr ""

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""

msgid "Choose this name"
msgstr ""

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr ""

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""

msgid "Associate this name"
msgstr ""

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "Ажиллагаа цуцлагдлаа."

#, fuzzy
msgid "Verification canceled."
msgstr "Ажиллагаа цуцлагдлаа."

#, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr ""

msgid "OpenID failure"
msgstr ""

msgid "OpenID failure."
msgstr ""

msgid "No OpenID found in session."
msgstr ""

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr ""

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr ""

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr ""

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr ""

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr ""

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr ""

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr ""

msgid "No OpenID."
msgstr ""

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Change password"
msgstr "Нууц үг"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Нууц үгүүд хоорондоо адилхан биш байна!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Нууц үг оруулна уу!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr ""

msgid "Your password has been changed."
msgstr ""

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr ""

msgid "Password repeat"
msgstr "Нууц үгээ давт"

msgid "Switch user"
msgstr ""

msgid "No user selected"
msgstr ""

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""

msgid "You are the only user."
msgstr ""

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""

msgid "Select User"
msgstr "Хэрэглэгч сонгох"

msgid "OpenID settings"
msgstr ""

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr ""

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr ""

msgid "No OpenID given."
msgstr ""

msgid "OpenID is already present."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Энэхүү хуудас нь устгагдсан эсвэл бүр үүсгэгдээгүй ч байж болох юм!"

msgid "OpenID added successfully."
msgstr ""

msgid "Current OpenIDs"
msgstr ""

msgid "Remove selected"
msgstr ""

msgid "Add OpenID"
msgstr ""

msgid "OpenID server"
msgstr ""

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr ""

msgid "Trusted websites"
msgstr ""

msgid "Preferences"
msgstr "Тохиргоо"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Хэрэглэгчийн нэр буруу байна: {{{'%s'}}}.\n"
"Нэр нь юникодын тэмдэгтүүдээс бүрдэж болох баямар нэгэн\n"
"үгсийн хооронд ба бүлгийн нэрэнд хоосон зай оруулахыг зөвшөөрөхгүй."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Энэ нэрийг өөр хүн хэрэглэж байна."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Хэрэглэгчийн нэр хоосон байна, хэрэглэгчийн нэрээ оруулна уу."

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Мэйл хаягаа оруулна уу. Хэрэв та логин мэдээллээ мартсан тохиолдолд энэ "
"хаягаараа авч болно."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Энэ хаягийг өөр хүн эзэмшиж байна."

#, fuzzy
msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Энэ хаягийг өөр хүн эзэмшиж байна."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "%(theme_name)s' нэртэй загвар дуудагдахгүй байна!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Хэрэглэгчийн тохиргоо хадгалагдлаа!"

msgid "Default"
msgstr "Стандарт тохиргоо"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Хөтөчийн тохиргоо>"

msgid "the one preferred"
msgstr "илүү таалагддаг"

msgid "free choice"
msgstr "Чөлөөт сонголт"

msgid "Save"
msgstr "Хадгалах"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Илүү таалагддаг загвар"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Эдиторын тохиргоо"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Харагдаж байгаа Эдитор"

msgid "Time zone"
msgstr "Цагийн бүс"

msgid "Your time is"
msgstr "Die lokale Zeit ist"

msgid "Server time is"
msgstr "Таны цаг"

msgid "Date format"
msgstr "Огноо-формат"

msgid "Preferred language"
msgstr "илүү ашиглах хэл"

msgid "General options"
msgstr "Ерөнхий тохиргоо"

msgid "Quick links"
msgstr "Шууд холбоос"

msgid "Notification"
msgstr ""

msgid "Notification settings saved!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "'''Email'''"
msgstr "Е-Мэйл"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr ""

msgid "'''Event type'''"
msgstr ""

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr ""

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Subscribed events"
msgstr "Хэрэглэгч бүртгэх"

#, fuzzy
msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Бүртгэгдсэн Вики сайтууд (мөр мөрөөрхи ердийн дүрслэл)"

msgid "[all]"
msgstr ""

msgid "[not empty]"
msgstr ""

msgid "[empty]"
msgstr ""

msgid "filter"
msgstr ""

msgid "anonymous"
msgstr ""

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr ""

msgid "You must specify an output file!"
msgstr ""

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""

msgid "All attachments included into the package."
msgstr ""

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Хүссэн \"%(wanted)s\" -> \"%(key)s\", өгөгдсөн \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Хүссэн бүхэл тоо \"%(key)s\" өмнө \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Хүссэн бүхэл тоо \"%(arg)s\" дараа \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Хүссэн өнгөний утга \"%(arg)s\" дараа \"%(key)s\""

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."

msgid "seconds"
msgstr "Секунд"

msgid "Previous"
msgstr "Өмнөх"

msgid "Next"
msgstr "Дараагийн"

#, fuzzy
msgid "rev"
msgstr "дахин сэргээх"

msgid "current"
msgstr "Одоогийн"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "Сүүлийн өөрчлөлт: %s"

msgid "match"
msgstr "Оноолт"

msgid "matches"
msgstr "Оноолт"

msgid "about"
msgstr ""

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr ""

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Энэ Викид мэйлтэй ажиллах функц нь идэвхижээгүй байна.\n"
"Энэхүү Викигийн мэйлийн функцийг идэвхижүүлж чадах эрх бүхийВики эзэмшигчтэй "
"холбоо барина уу."

#, fuzzy
msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Мэйл хаягаа зөв оруулна уу!"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Дансны мэдээлэл мэйлээр илгээх"

#, fuzzy
msgid "Recovery token"
msgstr "Бүгдийг сэргээх!"

#, fuzzy
msgid "New password"
msgstr "Нууц үг"

#, fuzzy
msgid "New password (repeat)"
msgstr "Нууц үгээ давт"

#, fuzzy
msgid "Reset my password"
msgstr "Нууц үг"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr ""

msgid "Your token is invalid!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Password reset"
msgstr "Нууц үгээ давт"

#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr "Нууц үг алга байна. Хэрэглэгчийн нэр болон нууц үг оруулна уу."

#, fuzzy
msgid "Lost password"
msgstr "Нууц үг"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Та Abonnements ашиглахын тулд бүртгүүлэх шаардлагатай."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Таны энэ хуудасны Abonnement арилгагдсан байна."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Ердийн утгатай Abonnement арилахгүй байна."

#, fuzzy
msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr ""
"Та өөрийнхөө ХэрэглэгчийнТохиргоо -нд Abonnement-ын Ердийн утгыгөөрчилнө үү."

#, fuzzy
msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Энэ хуудас нь бүртгэгдсэн хуудсуудын жагсаалтад нэмэгдлээ."

msgid "Please choose:"
msgstr ""

msgid "Settings"
msgstr ""

msgid "Editor"
msgstr "Нийтлэгч"

msgid "Pages"
msgstr "Хуудсууд"

msgid "Select Author"
msgstr "Нийтлэгчээ сонгох"

msgid "Revert all!"
msgstr "Бүгдийг сэргээх!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Та энэ үйлдлийг хийж болохгүй."

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Энэ хуудасны хуучин хувилбар алга байна!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Log-өгөгдлүүд олдсонгүй."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr " \"%s\" -ийн ялгаа"

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "%d болон %d хяналтын хувилбаруудын хоорондын ялгаа"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "( %d хувилбарыг дайруулан)"

#, fuzzy
msgid "Revert to this revision"
msgstr "Хяналтын хувилбар %(rev)d сэргээгдлээ."

#, fuzzy
msgid "Previous change"
msgstr "Өмнөх"

#, fuzzy
msgid "Next change"
msgstr "Юу ч өөрчлөгдөөгүй."

msgid "Size"
msgstr "Хэмжээ"

msgid "Date"
msgstr "Огноо"

msgid "Comment"
msgstr "Тайлбар"

#, fuzzy
msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Энэ хуудасны хуучин хувилбар алга байна!"

#, fuzzy
msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Энэ хуудасны хуучин хувилбар алга байна!"

#, fuzzy
msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Энэ хуудасны хуучин хувилбар алга байна!"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "өгөгдөлгүй"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Энэ хуудасны хуучин хувилбар алга байна!"

#, fuzzy
msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Энэ хуудасны хуучин хувилбар алга байна!"

msgid "No differences found!"
msgstr "Ялгаа олдсонгүй!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Хуудас %(count)d удаа хадгалагдсан байх юм!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(хоосон зайг хэрэгсэхгүй)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Хоосон зайнаас бусад өөрчлөлтүүдийг хэрэгсэхгүй байх"

#, fuzzy
msgid "Attachment location"
msgstr "Хавсралт"

#, fuzzy
msgid "Page name"
msgstr "Багцын нэр"

#, fuzzy
msgid "Attachment name"
msgstr "Хавсралтын шинэ нэр"

#, fuzzy
msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Хавсралт"

#, fuzzy
msgid "List of attachments"
msgstr "Хавсралт"

#, fuzzy
msgid "Available attachments for page"
msgstr "\"%(pagename)s\" -ийн хавсралтууд"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "quicklink үүсгэхийн тулд логин хийсэн байх шаарлагатай"

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Энэ хуудсанд quicklink нэмэгдсэн."

#, fuzzy
msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Энэ хуудсанд quicklink нэмэгдсэн."

#, fuzzy
msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Та уг нь энэ хуудсыг сая хадгалсан л байна даа!"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "\"%s\" -ын линкүүдийн жагсаалт"

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "хамрагдсан:(%(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Энэхүү %(badwords)d үгс нь %(totalwords)d Worten%(localwords)s -тай үгсийн "
"тольд олдсонгүй ба текстэд тодорч харагдана:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Үгсийн тольд оруулах үгсээ сонгоно уу"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Зөв бичих дүрмийн алдаа олдсонгүй!"

#, fuzzy
msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Та унших эрхгүй хуудсан дахь Зөв бичих дүрмийн алдаагшалгах боломжгүй."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Та унших эрхгүй хуудсан дахь Зөв бичих дүрмийн алдаагшалгах боломжгүй."

#, fuzzy
msgid "Print slide show"
msgstr "Слайд үзүүлэх"

#, fuzzy
msgid "Edit slide show"
msgstr "Слайд үзүүлэх"

msgid "Quit"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Quit slide show"
msgstr "Слайд үзүүлэх"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr ""

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr ""

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr ""

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Та энэ үйлдлийг хийж болохгүй."

#, fuzzy
msgid "No page packages found."
msgstr "Энэ хуудас дэд хуудас биш!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "'%(filename)s' хавсралт файл суулгагдлаа."

#, fuzzy
msgid "page package"
msgstr "Хуудсуудыг багцлах"

msgid "install"
msgstr "суулгах"

msgid "Choose:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "quicklink үүсгэхийн тулд логин хийсэн байх шаарлагатай"

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Таны энэ хуудас руу заасан quicklink устгагдсан."

#, fuzzy
msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Таны энэ хуудас руу заасан quicklink устгагдсан."

#, fuzzy
msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Таны энэ хуудас руу заасан quicklink устгагдсан."

#, fuzzy
msgid "Revert"
msgstr "Бүгдийг сэргээх!"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Та энэ хуудсыг нөхөн сэргээж болохгүй!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Нэр солих шалтгаан"

#, fuzzy
msgid "Really revert this page?"
msgstr "Та энэ хуудсыг үнэхээр устгахыг хүсч байна уу?"

#, fuzzy, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Шинэ зураг \"%(filename)s\" оруулах"

#, fuzzy, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Зургын %(filename)s файлыг өөрчлөх"

#, fuzzy, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Зургын %(filename)s файлыг өөрчлөх"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Энэ %(actionname)s үйлдлийг хэрэглэхийн тулд интерактив хэрэглэгчийн "
"интерфэйс ашиглана уу!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Та энэ хуудсандд зураг хадгалж болохгүй."

msgid "Empty target name given."
msgstr ""

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Хоосон файл. Файлын нэрнээс ASCII-тэмдэгтүүдийг нь арилгааддахин оролдоод "
"үзнэ үү."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Та энэ хуудасны хавсралтуудыг үзэж болохгүй."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Зураг өөрчлөх"

#, fuzzy
msgid "Wiki Backup"
msgstr "Wiki эх текст"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""

msgid "Backup"
msgstr "Backup"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Та Remote-Backup хийж болохгүй."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Тодорхойгүй backup -ын туслах үйлдэл: %s."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Диаграм алга байна!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Диаграм шаардлагатай!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Буруу диаграмын төрөл \"%s\"!"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Энэхүү хуудас нь устгагдсан эсвэл бүр үүсгэгдээгүй ч байж болох юм!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Файлын буруу нэр: \"%s\"!"

#, fuzzy
msgid "Include all attachments?"
msgstr "[%d Хавсралт]"

msgid "Package pages"
msgstr "Хуудсуудыг багцлах"

msgid "Package name"
msgstr "Багцын нэр"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Хуудасны нэрсийн жагсаалт - Таслалаар тусгаарлагдсан"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "\"%s\" -тай ямар ч хуудас төстэй биш байна!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Хуудасны хэр солих"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr ""

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr ""

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Really rename this page?"
msgstr "Та энэ хуудсыг үнэхээр устгахыг хүсч байна уу?"

msgid "New name"
msgstr "Шинэ нэр"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Нэр солих шалтгаан"

#, fuzzy
msgid "Copy Page"
msgstr "Миний хуудас"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr ""

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Нэр солих шалтгаан"

#, fuzzy
msgid "Really copy this page?"
msgstr "Та энэ хуудсыг үнэхээр устгахыг хүсч байна уу?"

msgid "General Information"
msgstr "Ерөнхий мэдээлэл"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Хуудасны хэмжээ: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Хуудасны агуулгын SHA баталгаа:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Дараахи хэрэглэгч энэ хуудсанд бүртгүүлсэн байна:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Энэхүү хуудас нь дараахи хуудсуудтай холбогдсон байна:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Newer"
msgstr "Шинэ нэр"

msgid "Older"
msgstr ""

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr ""

msgid "Diff"
msgstr "Ялгаа"

msgid "view"
msgstr "үзүүлэх"

#, fuzzy
msgid "to previous"
msgstr "Өмнөх"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Хяналтын хувилбар %(rev)d сэргээгдлээ."

#, fuzzy, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "\"%(pagename)s\" -ийн хавсралтууд"

msgid "get"
msgstr "ачаалах"

msgid "del"
msgstr "устгах"

msgid "edit"
msgstr "өөрчлөх"

msgid "Revision History"
msgstr "Хяналтын хувилбарын явц"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr " \"%s\" -ийн мэдээлэл"

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "\"%(title)s\" -ийг харуулах"

msgid "General Page Infos"
msgstr "Ерөнхий хуудасны мэдээллүүд"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Хуудасны хандалтууд болон өөрчлөлтүүд"

msgid "Do it."
msgstr "Гүйцэтгэ"

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "%(actionname)s үйлдлийг гүйцэтгэх үү?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "%(actionname)s үйлдэл энэ вики-д хамаарахгүй!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Та энэ %(actionname)s үйлдлийг энэ хуудас дээр гүйцэтгэх боломжгүй!"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d Хавсралт]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Энэ хуудсанд <a href=\"%(link)s\">%(count)s хавсралт</a> хадгалагдсан байна."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Хавсралт файлын нэр алга байна!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Хавсралт файл '%(filename)s' алга байна!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Энэ хуудсанд файл хавсаргахын тулд заавал\n"
"дараахи жагсаалтад үзүүлсэн шиг. \n"
"'''{{{attachment:dateiname}}}''' гэх мэт өгөгдөл шаардлагатай ба\n"
"'''хэзээ ч''' (\"laden\")линкийн URL-ыг копидож болонгүй \n"
"Учир нь энэ нь ямар ч үед өөрчлөгдөж болох ба ингэснээрээ файлтайгаа "
"холбогдоххолбоос нь тасардаг."

msgid "move"
msgstr "зөөх"

msgid "unzip"
msgstr "задлах"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Энэ %(pagename)s хуудсанд хавсралт хадгалагдаагүй байна."

msgid "New Attachment"
msgstr "Шинэ хавсралт файл"

msgid "File to upload"
msgstr "Шинэ хавсралт файл"

msgid "Rename to"
msgstr "нэр өөрчлөх"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr ""

msgid "Upload"
msgstr "Файлаа оруулах"

msgid "Attached Files"
msgstr "Хавсаргагдсан файлууд"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Та энэ хуудсанд файл хавсаргах боломжгүй!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Буруу үйлдэл: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" -ийн хавсралтууд"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Та энэ хуудасны хавсралтуудыг үзэж болохгүй."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Хавсралт '%(target)s' (ремоут нэр '%(filename)s') %(bytes)d "
"bytesхадгалагдлаа."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Хавсралт '%(target)s' (ремоут нэр '%(filename)s') өмнө нь байсанбайна."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Та энэ хуудаснаас хавсралт устгаж болохгүй!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Хавсралт файл '%(filename)s' устгагдлаа."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "'%(filename)s'нэртэй хавсралт байна."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr "'%(filename)s' нэртэй хавсралт %(page)s хуудас руу зөөгдсөн байна."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Юу ч өөрчлөгдөөгүй."

#, fuzzy, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""
"%(newpagename)s нэртэй байхгүй байна эсвэл танд харгалттай эрх алга байна."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Зөөлт цуцлагдлаа!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Та энэ хуудаснаас хавсралт зөөж болохгүй."

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Та хуудасны нэрийг хоосон нэрээр сольж болохгүй."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "'%(filename)s' хавсралтад зөвшөөрөгдсөн файлын нэр ашиглана уу."

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Файлын нэр хоосон байгаа учир зөөгдсөнгүй"

msgid "Move"
msgstr "Зөөх"

msgid "New page name"
msgstr "Хуудасны шинэ нэр"

msgid "New attachment name"
msgstr "Хавсралтын шинэ нэр"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Та энэ хуудасны хавсралтуудад хандах боломжгүй."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Та файл суулгаж болохгүй."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Та энэ хуудасны хавсралтуудыг задлаж болохгүй."

#, fuzzy, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr " %(target)s файл нь .zip-Файл биш байна."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"'%(filename)s' хавсралт файл задарсангүй.Учир нь зөвхөн .zip-файлыг задлахыг "
"зөвшөөрдөг, эсвэл энэ файл өмнө нь байсан юм ууфайлууд нь хавтаснууддаа "
"агуулагдаж байж болох юм."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"'%(filename)s' хавсралт задлагдсангүй.Магадгүй задлах файл нь хэтэрхий том "
"байсан байж болох юм. (%(space)d kB дутлаа)."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"'%(filename)s' хавсралт задлагдсангүй.Магадгүй задлах файлын тоо нь хэтэрхий "
"олон байсан байж болох юм. (%(count)d дутлаа)."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr "'%(filename)s' хавсралт задарлаа."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "'%(filename)s' хавсралт задарлаа."

#, fuzzy
msgid "A severe error occurred:"
msgstr "Хүнд хэлбэрийн алдаа илэрлээ:"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Хавсралт файл '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr ""

msgid "Package script:"
msgstr "Пакет-скрипт:"

msgid "File Name"
msgstr "Файлын нэр"

msgid "Modified"
msgstr "Өөрчлөгдсөн"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Файлын төрөл нь танигдахгүй байгаа тул шуудхарүүлж чадахгүй нь."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "%(pagename)s дахь attachment:%(filename)s"

msgid "Delete"
msgstr "Устгах"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr ""

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Устгах шалтгаан"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Та энэ хуудсыг үнэхээр устгахыг хүсч байна уу?"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Зөвхөн '''%s''' -аас хойш өөрчлөгдсөн хуудсуудыг үзүүл!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Өгөгдсөн өөрчлөлт хийсэн огноо нь тодорхойгүй байгаа тул хайлтад "
"хамрагдсангүй."

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "{{{\"%s\"}}} -ийн оронд сонгогдсон хайлтын ухагдахуунаас хэрэглэнэ үү"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Гарчгийн хайлт: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Өргөтгөсөн хайлт: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Бүрэн текст хайлт: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Таны {{{\"%s\"}}} хайлт хүчингүй. Нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол "
"ХайлтХийхТусламж -ийг үзнэ үү."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Таны {{{\"%s\"}}} -аар хайсан хайлт тодорхой үр дүнд хүрсэнгүй.Зарим хайлтын "
"ухагдахуунуудаа өөрчлөх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол "
"ХайлтХийхТусламж -аас уншина уу. %s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Сайн бод доо,"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "Таны хайлтын ухагдахуунуудын дагуу бүрэн текстийн хайлт"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Та гарчгийн хайлт хийж байна. Энэ нь магадгүй энэ викид байгаа таны "
"хайлтын бүх шаардлагатай үр дүнг үзүүлж чадахгүй байж болох юм . <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr ""
"Өгөгдсөн хайлтын ухагдхуунуудаар бүрэн текстийн хайлт хийхийн тулд энд дарна "
"уу!"

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Хуудсууд үүсгэхээсээ өмнө нүүр хуудсаа үүсгэнэ үү."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Та энд өмнө нь байсан нүүр хуудсандаа дэд хуудсууд нэмж оруулна.\n"
"\n"
"Та энэхүү хуудсыг бусад уншигчид болон нийтлэгчдэд хэр нээлттэй байлгах "
"эсэхээсонгож,\n"
"холбогдох группд нь гишүүн болгох замаар хандалтыг нь хянана.\n"
"\n"
"Та дэд хуудсынхаа нэрийг оруулаад шинэ хуудас үүсгэх товчин дээр дарна.\n"
"\n"
"Хандалтын хяналт бүхий хуудас үүсгэхийн тулд өмнө ньтухайн групп хуудас нь "
"байгаад гишүүд нь зөв байгаа эсэхийг тогтоох хэрэгтэй. Групп хуудас "
"үүсгэхийн тулд ГруппНүүрхуудасЗагвар -ыг ашигана уу.\n"
"\n"
"||'''Өөрийн шинэ хуудас нэмж оруулах:'''||'''Харъялагдах ACL-Груп:'''||\n"
"||<<ШинэХуудас(HomepageReadWritePageTemplate,Хуудас (read/write),%(username)"
"s)>>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<ШинэХуудас(HomepageReadPageTemplate,Хуудас (read-only),%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<ШинэХуудас(HomepagePrivatePageTemplate,Хуудас (privat),%(username)s)>>||"
"nur %(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Миний хуудасны менежмент"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "%s хуудсанд хэрэглэгчдийг бүртгэх"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "%s -д бүртгэгдсэн:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Хэрэглэгч биш:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Та энэ үйлдлийг гүйцэтгэж болохгүй."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Яг \"%s\" шиг хуудас олдоо, тийш нь шилжүүл."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "\"%s\" -тай адил төстэй"

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""

msgid "You are now logged out."
msgstr "Та логаут хийсэн байна."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Та унших эрхгүй хуудсандаа бүртгүүлэх боломжгүй."

#, fuzzy
msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Энэ Викид мэйлтэй ажиллах функц нь идэвхижээгүй байна.."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Та Abonnements ашиглахын тулд бүртгүүлэх шаардлагатай."

#, fuzzy
msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Та Abonnement ашиглахын тулд өөрийнхөө мэйл хаягийг ХэрэглэгчийнТохиргоо -нд "
"нэмж оруулна уу."

#, fuzzy
msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Энэ хуудас нь бүртгэгдсэн хуудсуудын жагсаалтад нэмэгдлээ."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Энэ хуудас нь бүртгэгдсэн хуудсуудын жагсаалтад нэмэгдлээ."

#, fuzzy
msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Энэ хуудас нь бүртгэгдсэн хуудсуудын жагсаалтад нэмэгдлээ."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr " %s хуудасанд хийгдсэн өөрчлөлт буцаагдлаа"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Буцаах явцад алдаа гарлаа:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Ремоут вики-ний хэрэглэгчийн нууц үгээ оруулна уу. <<BR>> /!\\ Та тус "
"викинүүдэд итгэх шаардлагатай байна. Учир нь тус бүрийн админисраторууд нь "
"эдгээр нууц үгүүдийг харах боломжтой юм."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Ажиллагаа цуцлагдлаа."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Зөвхөн BOTH болон DOWN гэсэн чиглэлүүд л дэмжигдэнэ."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Интервики нэрээ өөрийнхөө викиний тохиргоондоо оруулна уу "
"(ТохиргооХийхТусламж -ийг үзнэ үү), ингэснээрээ та энэ үйлдлийг хийх "
"боломжтой болно."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Буруу Хувьсагч. та ядаж нэг ''ремоутВики''-Хувьсагч оруулна уу. Өөр мэдээлэл "
"шаардлагатай бол СинхронизациХийхТусламж -аас харна уу."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr " ''ремоутВики'' тодорхойгүй."

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Синхронизаци хийгдэж дууслаа, доорхи явцын мэдээллийг үзнэ үү."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Синхронизаци эхэллээ -"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"%s локаль болон %s ремоут хуудсуудын жагсаалтыг үзүүлнэ үү. (үр дүн нь %s "
"ялгаатай)"

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Шүүлтүүрийн дараа: %s хуудас"

#, fuzzy, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""
"%s хуудас нь локаль болон алсад байгаа хуудсуудынхаа хоорондын арилгагдаагүй "
"зөрчлөөс болж алгаслаа."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "%s локаль хуудсууд устгагдсан."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "%s локаль хуудсыг устгахад алдаа гарлаа:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "%s хуудас ремоутаар устгагдлаа."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "%s хуудсыг ремоутаар устгахад алдаа гарлаа:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"%s гэсэн обьект автоматаар нэгтгэгдэж чадсангүй харин 2 викид хоёуланд нь "
"өөрчлөгдсөн болно.Та 2 викиний аль нэгд нь байгаагаа устгаад ахиад нэг "
"оролдоод үзнэ үү."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"%s обьект нь 2 викид хоёуланд нь өөр өөр Mime-Tөрөлтэй байгаа тул "
"нэгтгэгдэж чадсангүй. Та 2 викиний аль нэгд нь байгаагаа устгаад эсвэл өөр "
"байгаа Mime-Tөрлүүдийг адил болгоод ахиад нэг оролдоод үзнэ үү."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"%s хуудасны нэрийг локаль өөрчилсөн байна. Энэ нь энэ хуудасны синхронизаци "
"хийх явцын мэдээллийг алга болгоход нөлөөлжээ."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "%s хуудсыг алсад байгаа %s хуудастай синхронизаци хийж байга ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "%s хуудас нь локаль өөрчлөгдсөн ба алсад байгаа нь устгагджээ."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"%s хуудас синхронизаци хийгдсэнгүй. Алсад байгаа хуудасны нэр нь өөрчлөгдсөн "
"байна, Хуудсуудыг амжилттай синхронизаци хийхийн тулд аль нэгийг нь устгана "
"уу."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""
"%s хуудас нь локаль болон алсад байгаа хуудсуудынхаа хоорондын арилгагдаагүй "
"зөрчлөөс болж алгаслаа."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Энэ бол Dies ist die erste Synchronisation zwischen dem lokalen und fernen "
"Wiki %s хуудасны локаль болон алсад байгаа викиний хоорондын анхны "
"синхронизаци юм."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"%s хуудас нэгтгэгдсэнгүй, учир нь та алсын викид нь өөрчлөлт оруулах эрхгүй "
"байна."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr " \"%s\" хуудас амжилттай нэгтгэгдлээ."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "%s хуудас нь алсын вики талаасаа зөрчилтөй байна."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "%s хуудас зөрчилтөй нэгтгэгдсэн байна."

#, fuzzy
msgid "Load"
msgstr "Файлаа оруулах"

#, fuzzy
msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Хавсралт файлын нэр алга байна!"

msgid "Upload page content"
msgstr ""

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""

msgid "File to load page content from"
msgstr ""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Нэргүй хуудас үүсгэх боломжгүй - хуудасандаа нэр оруулна уу."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "\"%s\" -ийн локаль хуудасны бүтэц"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Та энэ хуудсыг нөхөн сэргээж болохгүй!"

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr ""

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""

msgid "Trust root"
msgstr ""

msgid "Identity URL"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Remember decision"
msgstr "Python хувилбар"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr ""

msgid "Approve"
msgstr ""

msgid "Don't approve"
msgstr ""

msgid "OpenID not served"
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Хэрэглэгчийн данс бүртгэгдлээ! Та одоо энэ дансаа логин хийхдээ ашиглаж "
"болно..."

msgid "TextCha (required)"
msgstr ""

msgid "Create Profile"
msgstr "Профиль үүсгэх"

msgid "Create Account"
msgstr ""

msgid "Views/day"
msgstr "Уншигдсан/Өдөр"

msgid "Edits/day"
msgstr "Өөрчлөлтүүд/Өдөр"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(filterpage)s -ийн %(chart_title)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"ногоон=Үзүүлэх\n"
"улаан=Өөрчлөх"

msgid "date"
msgstr "Огноо"

msgid "# of hits"
msgstr "Хандалтын тоо"

msgid "Language"
msgstr "хэл"

msgid "Others"
msgstr "Бусад"

msgid "User agent"
msgstr "Хөтөчийн төрөл"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Хөтөчийн төрлөөрхи хандалтын хуваарьлалт"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Хуудасны хэмжээний хуваарьлалт"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "Хуудасны хэмжээний дээд хязгаар [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "Хэмжээний энэ ангилал дахь хуудасны тоо"

msgid "Line"
msgstr "Мөр"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Арилгагдсан текстүүд ингэж тэмдэглэгдсэн."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Нэмж оруулсан текстүүд ингэж тэмдэглэгдсэн."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"\"%(content)s\" ийм агуулга энэ вики-д зөвшөөрөгдөөгүй тулхадгалах "
"боломжгүйд уучлал өчье."

#, fuzzy
msgid "Attachment link"
msgstr "Хавсралт"

#, fuzzy
msgid "Page link"
msgstr "\"%s\" -тай адил төстэй"

#, fuzzy
msgid "Changed page"
msgstr "Хуудсуудыг багцлах"

#, fuzzy
msgid "Page changed"
msgstr "Өөрчлөлтийг хадгалах"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"Өөрчлөлт:[%(sitename)s] %(trivial)s, Хуудас: \"%(pagename)s\" Хэрэглэгч: %"
"(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Ердийн"

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""

msgid "Page has been modified"
msgstr ""

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page has been renamed"
msgstr "Хуудасны хандалтууд болон өөрчлөлтүүд"

#, fuzzy
msgid "Page has been deleted"
msgstr "\"%s\" гэсэн хуудас амжилттай устгагдлаа!"

#, fuzzy
msgid "Page has been copied"
msgstr "Хуудасны хандалтууд болон өөрчлөлтүүд"

#, fuzzy
msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Хавсралтын шинэ нэр"

#, fuzzy
msgid "An attachment has been removed"
msgstr "Хавсралтын шинэ нэр"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Энэ хуудас нь бүртгэгдсэн хуудсуудын жагсаалтад нэмэгдлээ."

msgid "A new account has been created"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Эрхэм хүндэт Вики хэрэглэгч та,\n"
"\n"
" \"%(sitename)s\" гэсэн хуудас, категорийн өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл "
"авахаар бүртгэгдсэн байна.\n"
"\n"
"Дараахи хуудсанд %(editor)s гэдэг хэрэглэгч өөрчлөлт оруулсан байна:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Шинэ хуудас:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Өөрчлөлт олдсонгүй!\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Эрхэм хүндэт Вики хэрэглэгч та,\n"
"\n"
" \"%(sitename)s\" гэсэн хуудас, категорийн өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл "
"авахаар бүртгэгдсэн байна.\n"
"\n"
"Дараахи хуудсанд %(editor)s гэдэг хэрэглэгч өөрчлөлт оруулсан байна:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Эрхэм хүндэт Вики хэрэглэгч та,\n"
"\n"
" \"%(sitename)s\" гэсэн хуудас, категорийн өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл "
"авахаар бүртгэгдсэн байна.\n"
"\n"
"Дараахи хуудсанд %(editor)s гэдэг хэрэглэгч өөрчлөлт оруулсан байна:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Таны Вики дансны мэдээлэл"

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "%(pagename)s дахь <<Verbatim(attachment:)>>%(filename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "%(pagename)s дахь <<Verbatim(attachment:)>>%(filename)s"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Эрхэм хүндэт Вики хэрэглэгч та,\n"
"\n"
" \"%(sitename)s\" гэсэн хуудас, категорийн өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл "
"авахаар бүртгэгдсэн байна.\n"
"\n"
"Дараахи хуудсанд %(editor)s гэдэг хэрэглэгч өөрчлөлт оруулсан байна:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Өргөлт:: <<Verbatim('')>>''ташуу''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''бүдүүн'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''бүдүүн болон "
"ташуу'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''холимог''<<Verbatim(''')"
">>'''''бүдүүн'''<<Verbatim(''')>> болон ташуу''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> хэвтээ шугам.\n"
" Гарчиг:: <<Verbatim(=)>> Гарчиг 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Гарчиг "
"2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Гарчиг 3 <<Verbatim(===)>>;  "
"<<Verbatim(====)>> Гарчиг 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Гарчиг 5 "
"<<Verbatim(=====)>>.\n"
" Жаргсаалт:: Хоосон зай болон дараахи тэмдэгтүүдийн нэг: * Цэгүүд; 1., a., "
"A., i., I. дугаарласан Цэгүүд; 1.#n дугаарлалт n; эхэлнэ зөвхөн хоосон зай "
"шахагдана.\n"
" Линкүүд:: <<Verbatim(НийлүүлжБичсэнТомҮгс)>>; <<Verbatim([\"Хаалт болон "
"тодорхойлох цэг\"])>>; url; [url]; [url label].\n"
" Хүснэгт:: || Нүдний текст |||| Нүдний текст, 2 нүд дамнасан ||;  гарчигны "
"ар дахь хоосон зай эсвэл хүснэгтүүд.\n"
"\n"
"(!) Бусад тусламжийг ӨөрчлөлтХийхТусламж -аас эсвэл SyntaxReference -ээс.\n"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
"(highlight_help_page)s."
msgstr ""

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT-Option салгагдсан, HelpOnConfiguration -аас үз."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT-Stylesheets ажиллахгүй байна, 4suite 1.x суулгана уу."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "Алдаа \"%(errortype)s\""

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Өргөлт:: <<Verbatim('')>>''ташуу''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''бүдүүн'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''бүдүүн болон "
"ташуу'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''холимог''<<Verbatim(''')"
">>'''''бүдүүн'''<<Verbatim(''')>> болон ташуу''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> хэвтээ шугам.\n"
" Гарчиг:: <<Verbatim(=)>> Гарчиг 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Гарчиг "
"2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Гарчиг 3 <<Verbatim(===)>>;  "
"<<Verbatim(====)>> Гарчиг 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Гарчиг 5 "
"<<Verbatim(=====)>>.\n"
" Жаргсаалт:: Хоосон зай болон дараахи тэмдэгтүүдийн нэг: * Цэгүүд; 1., a., "
"A., i., I. дугаарласан Цэгүүд; 1.#n дугаарлалт n; эхэлнэ зөвхөн хоосон зай "
"шахагдана.\n"
" Линкүүд:: <<Verbatim(НийлүүлжБичсэнТомҮгс)>>; <<Verbatim([\"Хаалт болон "
"тодорхойлох цэг\"])>>; url; [url]; [url label].\n"
" Хүснэгт:: || Нүдний текст |||| Нүдний текст, 2 нүд дамнасан ||;  гарчигны "
"ар дахь хоосон зай эсвэл хүснэгтүүд.\n"
"\n"
"(!) Бусад тусламжийг ӨөрчлөлтХийхТусламж -аас эсвэл SyntaxReference -ээс.\n"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr "reStructured Text үзүүлэх болотжгүй тулDocutils суулгана уу."

#, fuzzy
msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"Өргөлт: <i>*ташуу*</i> <b>**бүдүүн**</b> ``тэмдэгтийн өргөн ижил``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Гарчигууд: Гарчиг 1 Гарчиг 2 Гарчиг 3\n"
"      ======== -------- ~~~~~~~~\n"
"\n"
"Хөндлөн зураас: ---- \n"
"Линкүүд: ХолбосонДоогуурЗураас_ `Хойшоо налуу дан тодорхойлох цэгтэй үгүүд`_ "
"extern_ \n"
"\n"
".. _extern: http://externe-seite.de/\n"
"\n"
"Жагсаалт: * Цэгүүд; 1., a. дугаарласан тодотгох цэгүүд.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) Тусламж шаардлагатай бол дараахи хуудсыг үз \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Зөвшөрөгдсөн тоон хязгаараас хэтэрсэн байна**"

#, fuzzy, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "Та энэ хуудсыг нөхөн сэргээж болохгүй!"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Хуудас олдсонгүй: %s**"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr " \"%(filename)s\" гэсэн файлыг шинээр хавсаргах"

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""

msgid "Embedded"
msgstr ""

msgid "Search for items"
msgstr "Нэгжээр хайх"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "дараах бүх ухагдахуунуудыг агуулсан"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "дараах ухагдахуунуудаас нэг болон хэд хэдийн агуулсан"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "дараах ухагдахуунуудыг агуулаагүй"

#, fuzzy
msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr "сүүлийн өөрчлөлт (Жбэл: 'сүүлийн 2 долоо хоног')"

msgid "any category"
msgstr ""

msgid "any language"
msgstr "бүх хэл"

msgid "any mimetype"
msgstr ""

msgid "Categories"
msgstr ""

msgid "File Type"
msgstr "файлын төрөл"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Зөвхөн гарчгаар хайх"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Том, бага үсгийн ялгаатай хайлт"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Underlay ороогүй"

msgid "No system items"
msgstr "System Items-гүй"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Бүх хяналтын хувилбарт хайх"

msgid "Go get it!"
msgstr "Эхлэ!"

#, fuzzy
msgid "File attachment browser"
msgstr "Хавсралтын шинэ нэр"

msgid "User account browser"
msgstr ""

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "No orphaned pages in this wiki."

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Буруу \"Include\"-arguments: \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr " \"%s\" гэсэн текст тэмдэглэгээ олдсонгүй!"

msgid "Include system pages"
msgstr "Системийн хуудсуудыг хамарсан"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Системийн хуудсуудыг хамраагүй"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Энэ вики-д таны хүссэн хуудас алга байна."

msgid "Python Version"
msgstr "Python хувилбар"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin хувилбар"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Хувилбар %s [Revision %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite хувилбар"

msgid "Number of pages"
msgstr "Хуудасны тоо"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Системийн хуудасны тоо"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Цуглуулсан хуудасны хэмжээ"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Дискний ашиглалт %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Дискний ашиглалт %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Өөрчлөлтийн явцын мэдээлэл"

msgid "NONE"
msgstr "үгүй"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Глобаль өргөтгөсөн макро"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Локаль өргөтгөсөн макро"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Глобаль өргөтгөл"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Локаль өргөтгөл"

msgid "Global parsers"
msgstr "Глобаль парзер"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Локаль өргөтгөсөн парзер"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian ба/эсвэл Python Xapian bindings суулгаагүй"

msgid "Disabled"
msgstr "Идэвхгүй"

msgid "Enabled"
msgstr "Идэвхтэй"

msgid "index unavailable"
msgstr "Индексжээгүй"

msgid "index available"
msgstr "Индэксжсэн"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian-Хайлт"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr ""

msgid "Active threads"
msgstr "Active threads"

msgid "Wiki configuration"
msgstr ""

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Variable name"
msgstr "Файлын нэр"

msgid "Setting"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr " %(pagename)s хуудсанд ишлэл олдсонгүй."

msgid "Markup"
msgstr "Notation"

msgid "Display"
msgstr "Markup"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Тодорхойгүй навигцийн схем: '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Энэ хуудас дэд хуудас биш!"

msgid "Wiki"
msgstr "Вики"

msgid "Slideshow"
msgstr "Слайд үзүүлэх"

msgid "Start"
msgstr "Эхлэх"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr " %(size)d -ийн хуудас: %(pos)d von "

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""

msgid "Go To Page"
msgstr "Хуудас руу оч"

msgid "Description"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Lexer description"
msgstr "Python хувилбар"

#, fuzzy
msgid "Lexer names"
msgstr "Хэрэглэгч"

#, fuzzy
msgid "File patterns"
msgstr "файлын төрөл"

msgid "Mimetypes"
msgstr ""

msgid "Contents"
msgstr "Агуулгын жагсаалт"

msgid "Search Titles"
msgstr "Гарчиг хайх"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Хайлтын үр дүнг үзүүлэх"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Том, бага үсгийн ялгааг анхаарах"

msgid "Search Text"
msgstr "Текстээр хайх"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "'%(filename)s' файл хавсаргагдсан байна."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Зураг '%(filename)s' хадгалагдлаа."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(mins)dm -ийн өмнө"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(хавчуурга хийгдээгүй)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(одоо %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Хавчуурга устгах"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Хавчуурга оруулах"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Хавчуурганд хүрсэн]"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr ""

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Мөрний дугаарыг нээх, хаах"

msgid "[ATTACH]"
msgstr ""

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[УСТГАГДСАН]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[ШИНЭЧЛЭСЭН]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr ""

msgid "[CONFLICT]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr "[ШИНЭ]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[DIFF]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[ДООД]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[ДЭЭД]"

msgid "Logout"
msgstr "Гарах"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Бүртгүүлэхгүй"

msgid "Home"
msgstr "Нүүр"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Энд дарж ийшээ заасан хуудсуудыг харж болно"

msgid "Clear message"
msgstr "Мэссэж устгах"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "Сүүлийн өөрчлөлтийн огноо: %(time)s Өөрчилсөн: %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "Сүүлийн өөрчлөлтийн огноо: %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Хайлт:"

msgid "Text"
msgstr "Teкст"

msgid "Titles"
msgstr "Titel"

msgid "Search"
msgstr "Хайлт"

msgid "More Actions:"
msgstr "Бусад ...:"

#, fuzzy
msgid "------------------------"
msgstr "--------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Түүхий текст"

msgid "Print View"
msgstr "Хэвлэх хувилбар"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Cache устгах"

msgid "Delete Page"
msgstr "Хуудас устгах"

msgid "Like Pages"
msgstr "Төстэй хуудсууд"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Хуудасны бүтцийн зураглал"

msgid "My Pages"
msgstr "Миний хуудас"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Хэрэглэгч бүртгэх"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Spam зайлуулах"

msgid "Package Pages"
msgstr "Хуудас пакетлах"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Docbook болгон гаргах"

#, fuzzy
msgid "Sync Pages"
msgstr "Миний хуудас"

msgid "Do"
msgstr "Эхлэ!"

#, fuzzy
msgid "Comments"
msgstr "Тайлбар"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Өөрчлөх (Text)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Өөрчлөх (GUI)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Хамгаалагдсан хуудас"

msgid "Remove Link"
msgstr "Линк устгах"

msgid "Add Link"
msgstr "Линк оруулах"

msgid "Attachments"
msgstr "Хавсралт"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "%s хоног үзүүлэх."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki эх текст"

msgid "Page"
msgstr "Хуудас"

msgid "User"
msgstr "Хэрэглэгч"

msgid "DeleteCache"
msgstr "CacheУстгах"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(кэйшлэсэн %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Эсвэл өөр сонголт хий:"

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr " '%(server)s'Мэйл сервер холбогдсонгүй, алдаа: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "E-мэйл илгээгдсэнгүй"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "E-Mмэйл илгээгдлээ"

msgid "From"
msgstr "Хэнээс"

msgid "To"
msgstr "Хэнд"

msgid "Content"
msgstr "Агуулга"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr ""
#~ "Хавсралтуудыг зөөхийн тулд хэрэглэгчийн интерактив интерфэйс ашиглана уу "
#~ "benutzen!"

#, fuzzy
#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Багцын нэр"

#, fuzzy
#~ msgid "InstallDocs"
#~ msgstr "суулгах"

#, fuzzy
#~ msgid "HelpOnUpdating"
#~ msgstr "ФорматлахТусламж"

#, fuzzy
#~ msgid "you may need to login to edit this page"
#~ msgstr "Та энэ хуудсанд өөрчлөлт оруулах эрхгүй."

#~ msgid ""
#~ "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
#~ msgstr ""
#~ "Суулгах загварын файлууд нь зөвхөн Server-Typ standalone -ыгдэмждэг."

#, fuzzy
#~ msgid "InterWikiMap"
#~ msgstr "Wiki эх текст"

#, fuzzy
#~ msgid "BadContent"
#~ msgstr "Агуулга"

#, fuzzy
#~ msgid "LocalBadContent"
#~ msgstr "Агуулга"

#, fuzzy
#~ msgid "EditedSystemPages"
#~ msgstr "Системийн хуудсуудыг хамраагүй"

#~ msgid "Created the package %s containing the pages %s."
#~ msgstr "%s -ийг агуулсан %s багц үүсгэгдлээ."

#, fuzzy
#~ msgid "You need to log in."
#~ msgstr "Та логаут хийсэн байна."

#~ msgid ""
#~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
#~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
#~ msgstr ""
#~ "Сэргээгдсэн Backup: %(filename)s дараахи хавтас руу: %(targetdir)s.\n"
#~ "Файлууд: %(filecount)d, Хавтсууд: %(dircount)d"

#~ msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
#~ msgstr ""
#~ "%(filename)s Backup файлаас %(targetdir)s хавтас руу сэргээхэдалдаа "
#~ "гарлаа."

#~ msgid "Wiki Backup / Restore"
#~ msgstr "Вики Backup хийх / Сэргээх"

#~ msgid ""
#~ "Some hints:\n"
#~ " * To restore a backup:\n"
#~ " * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
#~ " * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
#~ "stuff).\n"
#~ " * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
#~ " * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
#~ "\n"
#~ " * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
#~ "file\n"
#~ "  you get to a secure place.\n"
#~ "\n"
#~ "Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
#~ "complete.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Санамж:\n"
#~ " * Backup -аас сэргээхийн тулд:\n"
#~ " * Backup аас сэргээхэд байгаа файлаа дарж бичих учир, болгоомжтой "
#~ "хандана уу.\n"
#~ " * <siteid>.tar.<compression> болгож нэрийг нь солино уу (арилга: --"
#~ "Огноо--time--UTC).\n"
#~ " * Backup-Файлыг backup_storage_dir руу хуулна уу( scp, ftp, ... хамт).\n"
#~ " * Та доорхи <<GetText(Restore)>>-товчин дээр дарна уу.\n"
#~ "\n"
#~ " * Backup хийхийн тулд <<GetText(Backup)>>-товчин дээр дарж файлаа "
#~ "хадгална уу,\n"
#~ "  найдвартай байрлал шаардлагатай.\n"
#~ "\n"
#~ "Таны викиний тохиргооны backup_* утгууд үнэн зөв, бүрэнбайгаа эсэхээ "
#~ "шалгана уу.\n"

#~ msgid "Restore"
#~ msgstr "Backup сэргээх"

#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Xapian-Хувилбар"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "Python хувилбар"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer stems"
#~ msgstr "System Items-гүй"

#, fuzzy
#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Шинэ хавсралт файл"

#, fuzzy
#~ msgid "New Name"
#~ msgstr "Шинэ нэр"

#, fuzzy
#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "'%(filename)s'нэртэй хавсралт байна."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "Шинэ хавсралт нь хэзээ ч адил нэртэй файлаа даржбичдэггүй.\n"
#~ "Нэрийн зөрчил үүсвэл шинэ хавсралтад өөр нэролгогддог.\n"
#~ "Бусад тохиолдолд \"нэр өөрчлөх\" нүдийг хоосон орхих ба файлы үндсэн нэр "
#~ "хэрэглэгдэнэ."

#~ msgid ""
#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
#~ "address.\n"
#~ "\n"
#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
#~ "paste\n"
#~ "for that).\n"
#~ "\n"
#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
#~ "and known password.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Хэн нэг нь таны хэрэглэгчийн дансны мэдээллийн энэ мэйл хаяг руу "
#~ "илгээхийгхүссэн байна.\n"
#~ "\n"
#~ "Та нууц үгээ мартсан бол дараах мэдээллийг оруулахба\n"
#~ "нууц үгээ ЯГ ДООР ҮЗҮҮЛЖ БАЙГААГААР викигийн нууц үгийн хэсэгторуулна "
#~ "(copy/paste хэрэглэнэ үү).\n"
#~ "\n"
#~ "Бүртгүүлж орсныхоо дараа нууц үгээ шинээрсоль.\n"

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr "'%(email)s' гэсэн мэйл хаягтай хэрэглэгчийн данс олдсонгүй!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Энэ вики-д файл хавсаргахыг зөвшөөрөхгүй!"

#, fuzzy
#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "Нууц үг"

#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
#~ msgstr ""
#~ "ХэрэглэгчийнТохиргоо руу орж дансны мэдээллээ өөрчлөхэсвэл шинээр "
#~ "хэрэглэгчийн данс үүсгэнэ үү."

#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
#~ msgstr ""
#~ "Хэрэглэгчийнхээ мэдээллийг өөрчлөхийн тулд ХэрэглэгчийнТохиргоо рууорно "
#~ "уу."

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr ""
#~ "Хүчинтэй мэйл хаяг өгөгдсөн тохиолдолд л өөрчлөлттэй холбоотой "
#~ "мэдээлэлтанд илгээгдэнэ!"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
#~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
#~ msgstr ""
#~ "Хэрэглэгчийн данс үүсгэх эсвэл мартсан нууц үгээ авахын тулд%"
#~ "(userprefslink)s рүү орж үзнэ үү."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''Дараахи нэр бүхий {{{'%s'}}}.'''\n"
#~ " хуудас байгаа тулөөр нэр өгнө үү."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Өөрчлөлтийн тайлбар:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Өөрчлөлтийн талаархи мэдээлэл явуулсан байдал:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Ердийн өөрчлөлтийг бүртгүүл"

#~ msgid "(Only for password change or new account)"
#~ msgstr "(Зөвхөн нууц үгээ солиход болон хэрэглэгчийн шинэ данс)"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "'%s' -д алдаатай байна"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Дараах огноо буруу: '%s'"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Буруу MonthCalendaer calparms \"%s\"!"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Буруу MonthCalendar-arguments: \"%s\"!"

#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Логин хийгдсэнгүй."

#~ msgid ""
#~ "The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at "
#~ "least."
#~ msgstr ""
#~ "MoinMoin-хувилбар нь дэндүү хуучин байна. Хувилбар 1.6 шаардлагатай."

#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "дараах категориудын аль нэгэнд хамрагдах"

#~ msgid ""
#~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
#~ "To use this form on other pages, insert a\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "macro call.-~\n"
#~ msgstr ""
#~ "~-Илгээгдсэн хүснэгт нь өгөгдсөн утгуудаа харуулж байна.\n"
#~ "Хүснэгтийг өөр хуудсан дээр хэрэглэхийн тулд дараах Макро\n"
#~ " -г<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "энэ хэсэгт оруулж өгөх шаардлагатай.-~\n"

#~ msgid "Xapian stemming"
#~ msgstr "Xapian-Үгийн үндэс"

#~ msgid ""
#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
#~ msgstr ""
#~ "Үл мэдэгдэх хэрэглэгчийн нэр: {{{\"%s\"}}}. Хэрэглэгчийн нэр болон нууц "
#~ "үг оруулна уу."

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "түүхий"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "хэвлэх"

2016-04-12 20:30