[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

#
# MoinMoin gl system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-30 20:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-20 17:43+0100\n"
"Last-Translator: Iván Méndez López <imendez@udc.es>\n"
"Language-Team: Galician <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: galego\n"
"X-Language-in-English: Galician\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Este wiki non ten activado o procesamento do correo electrónico.\n"
"Debe contactar coa administración do wiki para que poida activar os correos electrónicos"

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Debe especificar un enderezo de correo electrónico válido."

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr "Non se achou ningunha conta que coincida co correo electrónico '%(email)s'"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr "Pode empregar as PreferenciasDoUsuario para cambialas ou crear unha conta nova"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr "TextCha: a resposta foi incorrecta polo que retroceda e tente máis unha vez..."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "O nome de usuario está en branco. Debe introducir un nome de usuario"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"O nome de usuario non é válido {{{'%s'}}}.\n"
"O nome pode ter caracteres alfanuméricos Unicode, coa opción\n"
"de inserir un espazo entre palabras (aínda que non se recomenda). Pola contra, non se permite usar a palabra Grupo no nome dunha páxina."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Este nome de usuario xa o está a empregar unha outra persoa."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Os contrasinais non coincidiron"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Debe especificar o contrasinal!"

msgid "Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email."
msgstr "Debe indicar o seu correo electrónico. Se perde a súa información de acceso, pode obtela por medio do correo electrónico."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Este enderezo de correo electrónico xa o está a empregar unha outra persoa."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Creouse a conta de usuario. Pode empregala para acceder agora mesmo no sistema..."

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr "Use as PreferenciasDoUsuario para cambiar as preferencias da conta do usuario elixido"

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Non se puido cargar o tema '%(theme_name)s' !"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Gardáronse as opcións do usuario"

msgid "Default"
msgstr "Predefinido"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Configuración do navegador>"

msgid "the one preferred"
msgstr "o/a preferido/a"

msgid "free choice"
msgstr "elección libre"

msgid "Select User"
msgstr "Seleccione o usuario"

msgid "Save"
msgstr "Gardar"

msgid "Cancel"
msgstr "Cancelar"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Tema preferido"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Preferencias de editor"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Editor para amosar"

msgid "Time zone"
msgstr "Fuso horario"

msgid "Your time is"
msgstr "A hora actual é"

msgid "Server time is"
msgstr "A hora do servidor é"

msgid "Date format"
msgstr "Formato de data"

msgid "Preferred language"
msgstr "Idioma preferido"

msgid "General options"
msgstr "Opcións xerais"

msgid "Quick links"
msgstr "Ligazóns rápidas"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr "Esta listaxe non funciona, a non ser que introduza un enderezo de correo válido!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Páxinas de wiki subscritas (unha expresión regular por liña)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Crear un perfil de usuario"

msgid "TextCha (required)"
msgstr "TextCha (requírese)"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Envíeme os datos da conta "

msgid "Email"
msgstr "Correo electrónico"

#, python-format
msgid "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost password, go to %(sendmypasswordlink)s."
msgstr "Para crear unha conta vexa %(userprefslink)s para recuperar un contrasinal esquecido, vexa a páxina%(sendmypasswordlink)s"

msgid "Name"
msgstr "Nome"

msgid "Password"
msgstr "Contrasinal"

msgid "Login"
msgstr "Acceso"

msgid "Action"
msgstr "Acción"

msgid "Enable user"
msgstr "Activar usuario"

msgid "disabled"
msgstr "desactivado"

msgid "Disable user"
msgstr "desactivar usuario"

msgid "Mail account data"
msgstr "Enviar os datos da conta "

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "O argumento \"%s\" ten de ser un valor boleano e non \"%s\"."

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "O argumento ten de ser un valor boleano e non \"%s\"."

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "O argumento \"%s\" ten de ser un valor enteiro e non \"%s\"."

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "O argumento ten de ser un valor enteiro e non \"%s\"."

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "O argumento \"%s\" ten de ser un valor de punto flotante e non \"%s\"."

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "O argumento ten de ser un valor de punto flotante e non \"%s\"."

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "O argumento \"%s\" ten de ser un valor complexo e non \"%s\"."

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "O argumento ten de ser un valor complexo e non \"%s\"."

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "O argumento \"%s\" ten de ser un de \"%s\" mais non \"%s\"."

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "O argumento ten de ser un de \"%s\" mais non \"%s\"."

msgid "Too many arguments"
msgstr "Hai moitos argumentos"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr "Non ten ningún argumento sen nome cos seguintes argumentos nomeados"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Requírese o argumento \"%s\"."

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Non hai ningún argumento denominado \"%s\"."

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Agardábase que \"=\" seguise a \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Agardábase un valor para a chave \"%(token)s\""

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "No ten a autorización requirida para editar esta páxina."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Esta páxina non se pode cambiar"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Non se poden editar as versións antigas."

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "A protección de edición que tiña expirou. É posíbel achar algún conflito de edición."

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Borrador de \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Editar \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Vista previa de \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Expirou a protección de edición para %(lock_page)s !"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "O seu bloqueo de edición sobre %(lock_page)s expirará en # minutos."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "O seu bloqueo de edición sobre %(lock_page)s expirará en # segundos."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Alguén suprimiu esta páxina mentres a editaba"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Alguén mudou esta páxina mentres a editaba."

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Alguén gardou esta páxina mentres a editaba.\n"
"Debe comprobala e despois gardala novamente. Recoméndase que non garde a páxina así como está."

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Contido que se cargou desde o borrador]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Contido da páxina nova que se cargou desde %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Non se achou o modelo %s]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Non está autorizado para ler %s]"

#, python-format
msgid "'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr "'''<<BR>>O seu borrador baseado na revisión %(draft_rev)d (gardado %(draft_timestamp_str)s) pode cargarse en lugar da revisión actual %(page_rev)d se emprega o botón de cargar o borrador. Caso de perder a última, editea de algún xeito sen a gardar.''' Os borradores gardaranse ao se facer unha vista previa ao se cancelar unha edición ou cando non se gardou algo correctamente."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Describa %s aquí."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Comprobar a ortografía"

msgid "Save Changes"
msgstr "Gardar os cambios"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your changes."
msgstr ""
"Ao premer '''%(save_button_text)s''' incorporará os seus cambios segundo a licenza %(license_link)s.\n"
"Se isto non é o que desexar, prema '''%(cancel_button_text)s''' para cancelar oscambios."

msgid "Preview"
msgstr "Vista previa"

msgid "Text mode"
msgstr "Modo texto"

msgid "Load Draft"
msgstr "Cargar borrador"

msgid "Comment:"
msgstr "Comentario"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Sen engadir>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Engadir a: %(category)s"

msgid "Trivial change"
msgstr "Cambio trivial"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Eliminar os espazos en branco ao final de cada liña"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Non se pode localizar actualmente o wiki"

msgid "The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at least."
msgstr "A versión remota do MoinMoin é moi antiga; requírese a versión 1.6 ou posterior."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "O nome de usuario ou o contrasinal non é correcto."

#, python-format
msgid "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally than you specified (%(localname)s)."
msgstr "O wiki remoto emprega internamente un nome de InterWiki diferente (%(remotename)s) que o especificado en (%(localname)s)"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "O paquete require unha versión máis recente de MoinMoin (cando menos, a versión %s)"

#
msgid "The theme name is not set."
msgstr "Non se especificou o nome do tema."

#
msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr "A instalación de ficheiros de temas só é compatíbel en servidores de tipo independente(standalone)."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Produciuse un erro na instalación de '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "O ficheiro %s non é un paquete de MoinMoin"

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "A páxina %s non existe."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "A cabeceira do ficheiro de paquete non e válida."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "O formato do ficheiro do paquete non é compatíbel"

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Descoñécese a función %(func)s da liña %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Non se achou o ficheiro %s no paquete."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Os cambios non se gardaron."

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "O nome da páxina é moi longo; tente empregar un outro máis curto"

msgid "GUI Mode"
msgstr "Modo de interface gráfica"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Cancelouse a edición."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Non pode copiar a un nome de páxina baleiro."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Non está autorizado para copiar esta páxina."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Xa existe unha páxina co nome {{{'%s'}}}. '''\n"
"Tente cun outro nome distinto."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Non se puido copiar a páxina debido a un erro do sistema de ficheiros: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Non está autorizado para cambiarlle o nome á páxina!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Non pode cambiar o nome da páxina para un nome baleiro."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Xa existe unha páxina co nome {{{'%s'}}}. '''\n"
"\n"
"Intente cun outro nome distinto."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Non foi posíbel cambiar o nome da páxina debido a un erro do sistema de ficheiros: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Non está autorizado para eliminar esta páxina."

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Grazas polas súas achegas. Apréciase a súa preocupación polos detalles."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "A páxina \"%s\" foi eliminada correctamente."

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Prezado/a usuario/a do Wiki,\n"
"\n"
"Subscribiuse a unha páxina ou a unha categoría do Wiki en \"%(sitename)s\" para que se lle notifiquen as mudanzas por correo electrónico.\n"
"\n"
"%(editor)s mudou a páxina seguinte:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"O comentario sobre o cambio é o seguinte:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Páxina nova:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Non se achou ningunha diferenza!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr "[%(sitename)s] Actualización %(trivial)s de \"%(pagename)s\" por %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Trivial "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Estado do envío de correos de notificación:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Non foi posíbel bloquear a páxina. Produciuse un erro que non se agardaba (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Non foi posíbel bloquear a páxina. Non se achou o ficheiro 'current'"

#, python-format
msgid "Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr "Non foi posíbel determinar a revisión da páxina actual desde o ficheiro 'current'.A páxina %s está danada e, por agora, non se pode editar."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Non foi posíbel almacenar a páxina %s pois non hai espazo de almacenaxe."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr "Produciuse un erro I/O ao se gardar a páxina %s (errno=%d)."

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Non está autorizado para editar esta páxina."

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Non pode gardar páxinas baleiras."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Xa gardou os cambios desta páxina."

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Xa editou esta páxina. Non pode empregar o botón de volver."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Non modificou o contido da páxina polo que non hai nada que gardar."

msgid "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr "Non está autorizado para mudar os ACL nesta páxina ao non ser un administrador dela!"

#, python-format
msgid "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page."
msgstr "O bloqueo de %(owner)s expirou hai %(mins_ago)d minuto(s) e agora ten o bloqueo sobre ela."

#, python-format
msgid "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr " Outros usuarios terán a edición ''bloqueada'' nesta páxina até as %(bumptime)s."

#, python-format
msgid "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this page."
msgstr "''Advertirase'' aos demais usuarios até a data e hora seguinte -%(bumptime)s- que está a editar esta páxina."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Pode empregar o botón ''Vista previa'' para ampliar o tempo de protección."

#, python-format
msgid "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr "A edición desta páxina está actualmente ''bloqueada'' por %(owner)s até adata e hora seguinte -%(timestamp)s-, isto é, durante %(mins_valid)d minuto(s)."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"%(owner)s abriu esta páxina para a editar ou para a previsualizar por última vez o %(timestamp)s <<BR>>\n"
"'''Debería ''evitar editar'' esta páxina durante, cando menos, outros %(mins_valid)d minuto(s),\n"
"para evitar conflitos de edición.'''<<BR>>\n"
"Para abandonar o editor, prema o botón ''Cancelar''."

msgid "<unknown>"
msgstr "<descoñecido>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""
"Nome de acceso: %s\n"
"\n"
"Contrasinal de acceso: %s\n"
"\n"
"URL de acceso: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.\n"
msgstr ""
"Alguén solicitou que se envíen os datos da conta a este enderezo de correo electrónico.\n"
"\n"
"Se esqueceu o contrasinal, ten de empregar a información seguinte\n"
"e ten de introducir o contrasinal TAL E COMO SE AMOSA no campo de contrasinal do wiki\n"
"(pode empregar copiar e pegar para o facer).\n"
"\n"
"Logo de comezar a sesión do wiki con éxito, é unha boa idea, por suposto, cambiar o contrasinal\n"
"por un mellor e máis doado de lembrar.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Os datos da conta do wiki"

msgid "The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!"
msgstr "A copia de seguranza dos contidos desta páxina é obsoleta e non se incluirá nos resultados da busca!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Versión %(rev)d coa data do %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Redirixiuse desde a páxina \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Esta páxina rediríxeo á páxina \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Crear unha páxina nova"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Non está autorizado para ver esta páxina."

#, python-format
msgid "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr "Os resltados %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s de %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)dhits)d%(be)s resultados sobre %(pages)d páxinas."

msgid "seconds"
msgstr "segundos"

msgid "Previous"
msgstr "Anterior"

msgid "Next"
msgstr "Seguinte"

msgid "rev"
msgstr "volver"

msgid "current"
msgstr "actual"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "última modificación: %s"

msgid "match"
msgstr "coincidencia"

msgid "matches"
msgstr "coincidencias"

msgid "Go To Page"
msgstr "Ir á páxina"

msgid "Include system pages"
msgstr "Incluír as páxinas do sistema"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Excluír as páxinas do sistema"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Debe empregar un termo de busca máis específico que {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "Hai un erro na expresión regular '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "A marca temporal '%s' non é correcta"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "O esquema de navegación '%(scheme)s' non é compatíbel"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Non se achou unha páxina superior!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Edit"
msgstr "Editar"

msgid "Slideshow"
msgstr "Presentación"

msgid "Start"
msgstr "Comezo"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Diapositiva %(pos)d de %(size)d"

msgid "Search Titles"
msgstr "Busca por títulos"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Amosa o contexto dos resultados da busca"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "A busca diferencia maiúsculas de minúsculas"

msgid "Search Text"
msgstr "Texto para buscar"

#, python-format
msgid "Not supported mimetype of file: %s"
msgstr "Non é compatíbel o tipo MIME do ficheiro: %s"

msgid "Embedding of object by choosen formatter not possible"
msgstr "Non é posíbel encaixar o obxecto ao elixirt o formatador"

msgid "Embedded"
msgstr "Encaixado"

msgid "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject(attachment [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
msgstr "Non se especificaron argumentos suficientes para a macro EmbedObject.Tente <<EmbedObject (attachment [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Subir o novo anexo \"%(filename)s\""

msgid "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject(url, url_mimetype [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
msgstr "Non se especificaron argumentos suficientes para a macro EmbedObject.Tente <<EmbedObject (url, "

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr "Os parámetros do calendario \"%s\" MonthCalendar non son válidos."

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr "Os argumentos \"%s\" de MonthCalendar non son válidos."

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Non hai ningunha páxina orfa neste wiki."

msgid "Python Version"
msgstr "Versión de Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Versión de MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Liberación %s [Revisión %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Versión de 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Número de páxinas"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Número de páxinas do sistema"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Tamaño acumulado das páxinas"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Uso do disco de %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Uso do disco de %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Entradas no rexistro de edición"

msgid "NONE"
msgstr "NINGÚN"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Macros de extensión globais"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Macros de extensión locais"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Accións de extensión globais"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Accións de extensión locais"

msgid "Global parsers"
msgstr "Analizadores globais"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Analizadores de extensión local"

msgid "Disabled"
msgstr "Desactivado"

msgid "Enabled"
msgstr "Activado"

msgid "index available"
msgstr "índice dispoñíbel"

msgid "index unavailable"
msgstr "índice non dispoñíbel"

msgid "N/A"
msgstr "N/D"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Non está instalado Xapian e/nin as ligazóns Python Xapian."

msgid "Xapian search"
msgstr "Busca de Xapian"

msgid "Xapian Version"
msgstr "Versión de Xapian"

msgid "PyStemmer not installed"
msgstr "O PyStemmer non está instalado"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr "Lexemización para Xapian"

msgid "PyStemmer Version"
msgstr "Versión de PyStemmer"

msgid "PyStemmer stems"
msgstr "Lexemas de PyStemmer"

msgid "Active threads"
msgstr "Conversas activas"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Non hai ningunha cita en %(pagename)s."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Subida do anexo '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Eliminouse o anexo '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Gardouse o debuxo '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Volver á revisión %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Cambiar o nome de '%(oldpagename)s'."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "hai %(mins)dm"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(non se estabeleceu ningún marcador)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(actualmente configurado como %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Eliminar o marcador"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Estabelecer o marcador"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[localizouse o marcador]"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Os argumentos que se incluíron non son válidos \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Non se acharon coincidencias de \"%s\"!"

msgid "edit"
msgstr "editar"

msgid "Contents"
msgstr "Contidos"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Debe indicar un tipo de gráfico"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "O tipo de gráfico non é correcto \"%s\"!"

msgid "Search for items"
msgstr "Busca por elementos"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "que conteñan todos os termos seguintes"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "que conteñan un ou máis dos elementos seguintes"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "que non conteñan os termos seguintes"

msgid "belonging to one of the following categories"
msgstr "que pertenza a unha das categorías seguintes"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr "que se modificaron por última vez (por exemplo, as últimas 2 semanas)"

msgid "any language"
msgstr "calquera idioma"

msgid "any mimetype"
msgstr "calquera tipo MIME"

msgid "Language"
msgstr "Idioma"

msgid "File Type"
msgstr "Tipo de ficheiro"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Busca só nos títulos"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "A busca diferencia maiúsculas de minúsculas"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Excluír os inferiores"

msgid "No system items"
msgstr "Non hai elementos do sistema"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Busca en todas as revisións das páxinas"

msgid "Go get it!"
msgstr "Buscalo!"

#, python-format
msgid "Check your argument %s"
msgstr "Comprobe o argumento %s"

msgid "Markup"
msgstr "Marcado"

msgid "Display"
msgstr "Amosar"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Non hai ningunha páxina desexada neste wiki."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Produciuse un erro coa conexión ao servidor de correo '%(server)s': %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Non se enviou o correo"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Enviouse o correo correctamente"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "From"
msgstr "De"

msgid "To"
msgstr "Para"

msgid "Content"
msgstr "Contido"

msgid "Attachments"
msgstr "Anexos"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "A opción de XSLT está desactivada; debe ir a AxudaSobreConfiguración."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "O procesamento de XSLT está desactivada; debe instalar 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "Produciuse un erro de procesamento %(errortype)s"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Agardábase \"%(wanted)s\" despois de \"%(key)s\", mais obtívose \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Agardábase un enteiro \"%(key)s\" antes de \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Agardábase un enteiro \"%(arg)s\" despois de \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Agardábase un valor de cor \"%(arg)s\" despois de \"%(key)s\""

msgid "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr "Non é posíbel renderizar o texto reEstruturado; debe instalar o Docutils."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Excedeuse o número máximo de 'includes' permitidos"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Non se achou a páxina referenciada: %s**"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Imaxe Inlined: %(url)s"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Crear un debuxo novo \"%(filename)s (ábrese nunha nova ventá)"

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Editar o debuxo %(filename)s (ábrese nunha ventá nova)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Debuxo para premer: %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Conmutar os números de liña"

msgid "[all]"
msgstr "[todas]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[non baleiras]"

msgid "[empty]"
msgstr "[baleiras]"

msgid "filter"
msgstr "flitro"

msgid "Line"
msgstr "Liña"

msgid "No differences found!"
msgstr "Non se achou ningunha diferenza!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Os textos eliminados márcanse así."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Os textos engadidos márcanse así."

#, python-format
msgid "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr "Sentímolo mais non se gardou a páxina xa que \"%(content)s\" non se permite neste wiki."

msgid "Page"
msgstr "Páxina"

msgid "User"
msgstr "Usuario"

msgid "Diffs"
msgstr "Diferenzas"

msgid "Info"
msgstr "Información"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Darse de baixa"

msgid "Subscribe"
msgstr "Subscribirse"

msgid "Raw"
msgstr "Sen formato"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Imprimir"

msgid "View"
msgstr "Ver"

msgid "Home"
msgstr "Inicio"

msgid "Up"
msgstr "Arriba"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[ELIMINADA]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[ACTUALIZADA]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[CAMBIO DE NOME]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[CONFLITO]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NOVA]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[DIFERENZAS]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[INFERIOR]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[SUPERIOR]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Efectuar unha busca de páxinas que ligan a esta (este título en contidos)"

msgid "Preferences"
msgstr "Preferencias"

msgid "Logout"
msgstr "Saír"

msgid "Clear message"
msgstr "Limpar a mensaxe"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "editouna por última vez o %(time)s %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "modificouna por última vez %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Buscar:"

msgid "Text"
msgstr "Texto"

msgid "Titles"
msgstr "Títulos"

msgid "Search"
msgstr "Busca"

msgid "More Actions:"
msgstr "Máis accións"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Texto sen formato"

msgid "Print View"
msgstr "Previsualización da impresión"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Eliminar a memoria intermedia"

msgid "Rename Page"
msgstr "Cambiar o nome da páxina"

msgid "Copy Page"
msgstr "Copiar a páxina"

msgid "Delete Page"
msgstr "Eliminar a páxina"

msgid "Like Pages"
msgstr "Páxinas semellantes"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Mapa do sitio"

msgid "My Pages"
msgstr "As miñas páxinas"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Subscribir un usuario"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Eliminar o correo lixo"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Volver a esta revisión"

msgid "Package Pages"
msgstr "Páxinas de paquetes"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Renderizar como Docbook"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Sincronizar as páxinas"

msgid "Do"
msgstr "Facer"

msgid "Comments"
msgstr "Comentario"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Edición (Texto)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Edición (interface gráfica)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Páxina inmutábel"

msgid "Remove Link"
msgstr "Eliminar ligazón"

msgid "Add Link"
msgstr "Engadir ligazón"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Amosar %s días."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Formato wiki"

msgid "DeleteCache"
msgstr "EliminarCaché"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(%s na memoria intermedia)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Ou tente unha destas accións: "

msgid "FrontPage"
msgstr "PáxinaInicial"

msgid "RecentChanges"
msgstr "CambiosRecentes"

msgid "TitleIndex"
msgstr "ÍndicePorTítulos"

msgid "WordIndex"
msgstr "ÍndicePorPalabras"

msgid "FindPage"
msgstr "BuscarUnhaPáxina"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "NavegaciónDoSitio"

msgid "HelpContents"
msgstr "ContidosDeAxuda"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "AxudaSobreFormato"

msgid "UserPreferences"
msgstr "PreferenciasDoUsuario"

msgid "SendMyPassword"
msgstr "EnviarContrasinal"

msgid "WikiLicense"
msgstr "LicenzaDoWiki"

msgid "MissingPage"
msgstr "PáxinaInexistente"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "PáxinaInicialInexistente"

msgid "Mon"
msgstr "Lun"

msgid "Tue"
msgstr "Mar"

msgid "Wed"
msgstr "Mér"

msgid "Thu"
msgstr "Xo"

msgid "Fri"
msgstr "Ven"

msgid "Sat"
msgstr "Sáb"

msgid "Sun"
msgstr "Dom"

msgid "AttachFile"
msgstr "AnexarFicheiro"

msgid "DeletePage"
msgstr "EliminarPáxina"

msgid "LikePages"
msgstr "PáxinasSemellantes"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "MapaDoSitio"

msgid "RenamePage"
msgstr "RenomearPáxina"

msgid "SpellCheck"
msgstr "CorrecciónOrtográfica"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Descoñecese a acción %(action_name)s?"

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Non esta autorizado para facer a acción %(action_name)s nesta páxina."

msgid "Login and try again."
msgstr "Comece a sesión e tente de novo."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Os gráficos non están dispoñíbeis."

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Distribución das medidas da páxina"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "marxe superior do tamaño de páxina [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# de páxinas deste tamaño"

msgid "User agent"
msgstr "Axente de usuario"

msgid "Others"
msgstr "Outros"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Distribución dos tipos de axentes de Usuario"

msgid "Views/day"
msgstr "Vistas/día"

msgid "Edits/day"
msgstr "Edicións/día"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Accesos a e edicións da páxina"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s para %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"verde=ver\n"
"vermello=editar"

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "# of hits"
msgstr "# de accesos"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')>>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: <<Verbatim(=)>> Title 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Title 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Title 3 <<Verbatim(===)>>;  <<Verbatim(====)>> Title 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Title 5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Énfase:: <<Verbatim('')>>''cursiva''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''negra'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''negra cursiva'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mesturada ''<<Verbatim(''')>>'''''negra'''<<Verbatim(''')>> e cursiva''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> liña horizontal.\n"
" Encabezados:: <<Verbatim(=)>> Título de nivel 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Título de nivel 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Título de nivel 3 <<Verbatim(===)>>;  <<Verbatim(====)>> Título de nivel 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Título de nivel 5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
" Listaxes:: espazo e un destes: * viñetas; 1., a., A., i., I. elementos numerados; 1.#n comeza a numeración en n; un 'espazo' produce sangrado ou indentado.\n"
" Ligazóns:: <<Verbatim(XuntaPalabrasConMaiúscula)>>; <<Verbatim([\"colchetes e comiñas duplas\"])>>; url; [url]; [url etiqueta].\n"
" Táboas:: || texto de cela |||| texto de cela que ocupa dúas columnas ||;  os espazos despois das táboas ou os títulos non están permitidos.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""
"Énfase: <i>*itálica*</i> <b>**negra**</b> ``monoespaciada``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Cabeceiras: Cabeceira 1 Cabeceira 2 Cabeceira 3\n"
"      =========== ----------- ~~~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Liña horizontal: ---- \n"
"Ligazóns: LiñaAlPisoFinal_ `varias palabras con comiñas`_ externos_ \n"
"\n"
".. _externos: http://no-exterior.net/foo/\n"
"\n"
"Listaxes: * viñetas; 1., a. enumeracións.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) Para obter máis axuda, vaia a \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"Referencia rápida de reStructuredText\n"
"</a>.\n"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Darse de baixa"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr "Publicar o correo electrónico (non a páxina wiki) na información do autor"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Abrir o editor ao premer dúas veces"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Despois de acceder, ir á última páxina visitada"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Amosar as seccións do comentario"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Amosar o signo de interrogación en ligazóns a páxinas inexistentes"

msgid "Show page trail"
msgstr "Amosar o recorrido polas últimas páxinas visitadas"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Amosar a barra de ferramentas con inconas"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Amosar as ligazóns arriba/abaixo nas cabeceiras"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Amosar as diferenzas adornadas"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Engadir espazos entre os nomes dos wikis amosados"

msgid "Remember login information"
msgstr "Lembrar a información de acceso"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Subscibirse aos cambios tribiais"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Desactivar esta conta para sempre"

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Use Nome''''''Apelido '''pegados''' e con Maiúsculas nas iniciais)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Alcume"

msgid "Password repeat"
msgstr "Repetir o contrasinal"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr "(Só para cando se cambiar o contrasinal ou o nome de conta)"

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL da CSS do usuario"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Déixeo en branco para desactivar a CSS do usuario)"

msgid "Editor size"
msgstr "Tamaño do editor"

msgid "Do it."
msgstr "Faino."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Desexa executar a acción %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "A accion %(actionname)s non está presente neste wiki!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Non está actualizado para usar a acción %(actionname)s nesta páxina."

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Debe usar a interface interactiva de usuario para a acción %(actionname)s!"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Debe comezar a sesión para engadir unha ligazón rápida."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Eliminou a ligazón rápida a esta páxina."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Non se pode eliminar a ligazón rápida a esta páxina."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Engadiuse unha ligazón rápida a esta páxina."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Non se pode engadir unha ligazón rápida a esta páxina."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Faltou introducir o contrasinal. Por favor, introduza o nome de usuario e o contrasinal"

msgid "Sorry, login failed."
msgstr "Non foi posíbel acceder"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d anexos]"

#, python-format
msgid "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page."
msgstr "Existe(n) <a href=\"%(link)s\">%(count)s anexos(s)</a> gardados con esta páxina."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
msgstr "O anexo '%(target)s' xa existe."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Non especificou un nome para o ficheiro do anexo!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "O anexo '%(filename)s' non existe!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Para referirse aos anexos dunha páxina, debe use '''{{{attachment:nomedoarquivo}}}''', \n"
"como se amosa abaixo na listaxe de ficheiros. \n"
"'''NON''' use o URL da ligazón {{{[get]}}}, \n"
"xa que pode cambiar facilmente e deixar de funcionar."

msgid "del"
msgstr "eliminar"

msgid "move"
msgstr "mover"

msgid "get"
msgstr "obter"

msgid "view"
msgstr "ver"

msgid "unzip"
msgstr "descomprimir"

msgid "install"
msgstr "instalar"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Non se gardou ningún anexo para %(pagename)s"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Editar debuxo"

msgid "New Attachment"
msgstr "Anexo novo"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be used."
msgstr ""
"Subir un arquivo nunca sobreescribirá un ficheiro xa existente. Se houber un conflito co nome, terá que cambiar o nome do ficheiro que quere subir.\n"
"Pola contra, se o campo \"Cambiar nome a\" quedar en branco, empregarase o nome orixinal do ficheiro."

msgid "File to upload"
msgstr "Ficheiro para subir"

msgid "Rename to"
msgstr "Cambiar o nome a"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Sobrescribir o anexo existente do mesmo nome"

msgid "Upload"
msgstr "Subir"

msgid "Attached Files"
msgstr "Ficheiros anexos"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Non está autorizado para anexar un ficheiro a esta páxina."

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Non está permitido os ficheiros anexos neste wiki"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Non está autorizado para descargar anexos desta páxina."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Non está autorizado para ver anexos desta páxina."

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Non está autorizado para mover os anexos desta páxina."

msgid "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again."
msgstr "O ficheiro non ten contido. Debe eliminar os caracteres que non foren ASCII no nome do ficheiro e tente máis unha vez."

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Non ten permiso para gardar debuxos nesta páxina."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Non ten permiso para borrar anexos nesta páxina."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Cancelouse o movemento"

msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr "Debe usar a interface de usuario interactiva para mover os anexos"

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Non está autorizado para para descomprimir anexos desta páxina."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Non está autorizado para instalar ficheiros."

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "A acción para subir ficheiros ao servidor non é compatíbel: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Anexos para \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes saved."
msgstr "Gardouse o anexo '%(target)s' (nome remoto '%(filename)s') con %(bytes)d bytes."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "O anexo '%(target)s' (nome remoto '%(filename)s') xa existe."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' already exists."
msgstr "O anexo '%(filename)s' xa existe."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' moved to %(page)s."
msgstr "Moveuse o anexo '%(filename)s' a %(page)s."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Non se cambiou nada"

#, python-format
msgid "Page %(newpagename)s does not exists or you don't have enough rights."
msgstr "A páxina %(newpagename)s non existe ou non ten a autorización suficiente."

msgid "Move aborted because empty page name"
msgstr "Cancelouse a acción de mover xa que o nome da páxina está baleiro."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Debe usar un nome de ficheiro válido para o anexo '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because empty attachment name"
msgstr "Cancelouse a acción de mover xa que o nome de ficheiro está baleiro"

msgid "Move"
msgstr "Mover"

msgid "New page name"
msgstr "Novo nome da páxina"

msgid "New attachment name"
msgstr "Novo nome do anexo"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Istalouse o anexo '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr "Non foi posíbel descomprimir o anexo '%(filename)s' xa que os ficheiros resultantes serían moi longos (faltan %(space)d kB de espazo no disco)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing)."
msgstr "Non foi posíbel descomprimir o anexo '%(filename)s' porque habería demasiados ficheiros resultantes (%(count)d ficheiros perdidos)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Descomprimiuse o anexo '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders."
msgstr "Os ficheiros anexos '%(filename)s' non se descomprimiron porque son demasiado grandes, só se admiten .zip, ou xa existen."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "O ficheiro %(filename)s non é un .zip."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Anexo '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr "Descargar"

msgid "Package script:"
msgstr "Secuencia de paquetes:"

msgid "File Name"
msgstr "Nome do ficheiro"

msgid "Modified"
msgstr "Modificado"

msgid "Size"
msgstr "Tamaño"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Descoñécese o tipo de ficheiro polo que non se pode ver este anexo."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "anexo:%(filename)s de %(pagename)s"

msgid "Filename"
msgstr "Nome de arquivo"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Esta páxina xa foi eliminado ou nunca se creou"

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Desexa cambiaro nome tamén a todas as /subpáxinas?"

msgid "New name"
msgstr "Novo nome"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Razón opciónal para cambiar o nome"

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Desexa realmente cambiar o nome desta páxina?"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Listaxe completa de ligazóns para \"%s\""

msgid "Editor"
msgstr "Editor"

msgid "Pages"
msgstr "Páxinas"

msgid "Select Author"
msgstr "Seleccione un autor"

msgid "Revert all!"
msgstr "Desfacer todos os cambios"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Non está autorizado para usar esta acción."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Subscribición de usuarios á páxina %s"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Produciuse unha excepción ao invocar a función:"

msgid "Please enter your password of your account at the remote wiki below. <<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read by the particular administrators."
msgstr "Debe inserir abaixo o contrasinal da conta do wiki remoto.<<BR>> /!\\ Debe confiar en ambos os wikis xa que os administradores poden ler o contrasinal "

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Cancelouse a operación."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "As os únicos enderezos compatíbeis son AMBOS e ABAIXO"

msgid "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to be able to use this action."
msgstr "Debe configurar un nome de interwiki n"

msgid "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr "Os parámetros son incorrectos. Debe especificar, cando menos o parámetro "

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "Descoñécese o ''remoteWiki''"

msgid "A severe error occured:"
msgstr "Produciuse un erro grave:"

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Rematou a sincronización. Abaixo pode ver as mensaxes de estado."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Comezou a sincronización -"

#, python-format
msgid "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s different pages over-all."
msgstr "\"Obten unha listaxe das %s páxinas locais e %s páxinas remotas. Hai %s diferenzas entre as páxinas."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Despois de filtrar: %s páxinas"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr "Omitiuse a páxina %s xa que non se puido escribir o acceso á páxina local."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Eliminouse a páxina %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Produciuse un erro ao eliminar a páxina %s localmente"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Eliminar a páxina %s remotamente."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Produciuse un erro ao eliminar a páxina %s remotamente:"

#, python-format
msgid "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr "Non se pode combinar automaticamente o elemento %s mais cambiou nos dous wikis. Elimine un destes e tente máis unha vez."

#, python-format
msgid "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr "O elemento %s ten tipos MIME diferentes nos dous wikis e non se pode fusionar."

#, python-format
msgid "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the full synchronisation history is lost for this page."
msgstr "Cambiouse o nome localmente ao elemento %s, unha acción que aínda non está implementada. Por tanto, o historial de sincronización completo perdeuse para esta páxina"

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Estase a sincronizar a páxina %s coa páxina remota %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Eliminouse a páxina %s remotamente mais mudou localmente."

#, python-format
msgid "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr "Non se pode sincronizar a páxina %s. Cambiose o nome da páxina remota"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr "Omitiuse a páxina %s por mor dun conflito que non se resolveu remotaou localmente."

#, python-format
msgid "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for the page %s."
msgstr "Esta é a primeira sincronización entre o local e o wiki remoto para a páxina %s."

#, python-format
msgid "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the page in the remote wiki."
msgstr "Non foi posíbel combinar a páxina %s pois non está autorizado para o facer no wiki remoto."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "A páxina \"%s\" combinouse correctamente"

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "A páxina %s contén conflitos que se introduciron no sitio remoto."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Combinouse a páxina %s con conflitos."

msgid "Load"
msgstr "Subir"

msgid "New Page or New Attachment"
msgstr "Nova páxina ou anexo"

msgid "You can upload a file to a new page or choose to upload a file as attachment for the current page"
msgstr "Pode cargar un ficheiro a unha páxina nova ou elixir cargar o ficheiro como anexo para a páxina actual."

msgid "attachment"
msgstr "anexo"

msgid "overwrite"
msgstr "sobrescribir"

msgid "New Name"
msgstr "Nome novo"

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(incluídas %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr "Non se acharon as seguintes %(badwords)d palabras no dicionario de %(totalwords)d palabras%(localwords)s e aparecen marcadas abaixo:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Engadir as palabras marcadas ao dicionario"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "No se acharon ningún erro de ortografía!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Non é posíbel gardar as palabras no dicionario."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Non se pode realizar a corrección ortográfica nunha páxina que non pode ler."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Saiu do sistema."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Non ten permiso para se subscribir a unha páxina que non pode ver."

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr "Este wiki non ten activado o procesamento de correos electrónicos."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Debe iniciar a sesión para poder subscribirse."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr "Engada o seu correo electrónico nas súas PreferenciasDoUsuario para usar as subscricións"

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Eliminouse a subscrición a esta páxina."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Non se pode eliminar a expresión regular de subscrición"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr "Edite a expresión regular da subscrición en PreferenciasDoUsuario"

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Subscribiuse a esta páxina."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Non se puido subscribir a esta páxina."

msgid "General Information"
msgstr "Información xeral"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Tamaño da páxina: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "O resumo SHA do contido desta páxina é:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Os usuarios seguintes están subscritos a esta páxina:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Esta páxina liga coas seguintes:"

msgid "Diff"
msgstr "Diferenzas"

msgid "Comment"
msgstr "Comentario"

msgid "Revision History"
msgstr "Historial de revisións"

msgid "No log entries found."
msgstr "Non se acharon entradas no rexistro."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Información de \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Ver \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Información xeral da páxina"

msgid "Please log in first."
msgstr "Debe acceder primeiro ao sistema."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Ten de crear unha páxina persoal antes de páxinas adicionais."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Aquí pode engadir algunhas subpáxinas adicionais á súa páxina persoal xa creada.\n"
"\n"
"Pode mesmo decidir cal será o grao de acceso doutros lectores ou editores ás páxinas.\n"
"O acceso contrólase mediante a pertenza a grupos da páxina correspondente.\n"
"\n"
"Para isto só ten de introducir o nome da subpáxina e premer o botón para crear unha nova.\n"
"\n"
"Antes de crear páxinas con proteción de acceso, debe asegurarse de que a páxina do grupo correspondente\n"
"existe e contén os membros apropiados. Use HomepageGroupsTemplate para crear\n"
"páxinas de grupo.\n"
"\n"
"||'''Engadir unha nova páxina persoal:'''||'''Grupo listaxe control acceso asociado:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%(username)s unicamente||\n"
"\n"

#
msgid "MyPages management"
msgstr "Administración de AsMiñasPáxinas"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Subscribir usuarios á páxina %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Introducir nomes de usuarios separados por coma:"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Subscrit@ a %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Non é un usuario:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Non está autorizado para facer esta acción."

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Só se amosan as páxinas que mudaron desde o '''%s'''"

msgid "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore not considered for the search results!"
msgstr "/!\\ A data de modificación que introduciu non se recoñeceu e por tanto non se considerar para os resultados da procura"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Busca por título: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Busca avanzada: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Busca en todo o texto: \"%s\""

#, python-format
msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching for more information."
msgstr "A consulta de procura {{{\"%s\"}}} non é válida. Vaia a AxudaSobreBusca para máis información"

#, python-format
msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr "A súa consulta {{{\"%s\"}}} non deu ningún resultado. Cambie algún destes termos e vaia a AxudaSobreBuscar para máis información. %s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Considere realizar unha"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "consulta no texto completo cos seus termos de procura."

msgid "(!) You're performing a title search that might not include all related results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr "(!) Está a realizar unha busca de título que talvez non inclúa todos os resultados relacionados da consulta neste wiki. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Prema isto para realizar unha busca de texto completo cos seus termos de procura"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Restaurouse a copia de seguranza %(filename)s ao directorio: %(targetdir)s.\n"
"Ficheiros: %(filecount)d, directorios: %(dircount)d"

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr "Produciuse un erro ao tratar de restaurar a copia de seguranza: %(filename)s ao directorio: %(targetdir)s ."

#
msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Copia de seguranza / Restauración do Wiki"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"Algunhas recomendacións:\n"
" * Para restaurar unha copia de seguranza:\n"
" * Ao restaurar unha copia sobreescribirá os datos existentes, teña coidado.\n"
" * Cambie o nome a <idsitio>.tar.<compresión> (elimine a parte de --date--time--UTC).\n"
" * Coloque o ficheiro de seguranza no directorio backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Prema o botón <<GetText(Restore)>> da parte inferior.\n"
"\n"
" * Para facer unha copia de seguranza empregue o botón <<GetText(Backup)>> e almacene o ficheiro\n"
"  que obteña nun sitio seguro.\n"
"\n"
"Cómpre asegurarse de que os valores de configuración de backup_* sexan correctos e completos.\n"
"\n"

msgid "Backup"
msgstr "Copia de seguranza"

msgid "Restore"
msgstr "Restaurar"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Non está autorizado para facer ficheiros de seguranza remotos."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Descoñécese a subacción de copia de seguranza: %s."

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Non está autorizado para volver a unha versión anterior desta páxina!"

msgid "You were viewing the current revision of this page when you called the revert action. If you want to revert to an older revision, first view that older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr "Estaba a ver unha revisión actual desta páxina cando invoucou a unha acción de volvera unha versión anterior. Se precisa facer isto, primeiro debe ver unha revisión antigae logo volver a esta revisión unha outra vez."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Mapa local do sitio \"%s\""

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Non hai ningunha páxina semellante a \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "O nome do ficheiro non é válido \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr "Creouse o paquete %s que contén as páxinas %s"

msgid "Package pages"
msgstr "Empaquetar páxinas"

msgid "Package name"
msgstr "Nome do paquete"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Listaxe de nomes de páxina - separados por coma"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Non hai ningunha revisión anteriores dispoñíbel!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Diferenzas para \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Diferenzas entre as revisións %d e %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(abarca %d versións)"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Aínda así, a páxina gardouse %(count)d veces!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(ignorouse o espazo en branco)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorar os cambios na cantidade de espazos en branco"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Encontrouse unha soa páxina semellante á \"%s\". Estase a redireccionar a esa páxina."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Páxinas semellantes a \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s de \"%(title)s\""

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Desexa copiar todas as /subpáxinas tamén"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Razón opcional para cambiar o nome"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Desexa realmente eliminar esta páxina?"

msgid "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Non é posíbel crear unha páxina sen nome. Debe escribir un nome para a páxina."

msgid "Delete"
msgstr "Eliminar"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Desexa eliminar todas as /subpáxinas tamén?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Razón opcional para a eliminación"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Desexa realmente eliminar esta páxina?"

#~ msgid ""
#~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
#~ "To use this form on other pages, insert a\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "macro call.-~\n"
#~ msgstr ""
#~ "~-Se envía este formulario, mostraranse os valores enviados.\n"
#~ "Para usar este formulario noutras páxinas insira unha\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "chamada a unha macro.-~\n"
#~ msgid "You are not allowed to do %s on this page."
#~ msgstr "Non está autorizado para facer %s nesta páxina."
#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(hits)d resultantes entre %(pages)d páxinas revisadas."
#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Falta o atributo requirido \"%(attrname)s\""
#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Formulario de información enviado:"
#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Índice de títulos en texto plano"
#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "Índice de títulos en XML"
#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Procesadores instalados (OBSOLETO -- mellor utilice Parsers)"
#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## copia de seguranza da páxina \"%(pagename)s\" enviouse o %(date)s"
#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Alguén gardou a páxina mentres a editaba.\n"
#~ "Por favor, faga o seguinte: prema o botón \"Volver\" do seu navegador e "
#~ "copiar&pegar\n"
#~ "os cambios desde alí. Logo, volva até aquí e prema en EditarTexto "
#~ "novamente.\n"
#~ "Agora volva facer os cambios sobre os contidos actualizados da páxina.\n"
#~ "\n"
#~ "''Non sobreescriba o contido do cadro de edición coa súa\n"
#~ "versión da páxina porque iso eliminaría os cambios da outra persoa,\n"
#~ "o que non reflictiría unha boa educación!''\n"
#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "Unha copia de seguranza dos seus cambios está en [%(backup_url)s ."
#~ msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
#~ msgstr "Ir á última páxina visitada no lugar da páxina inicial"
#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Só cando cambie o seu contrasinal)"
#~ msgid "raw"
#~ msgstr "sen formato"
#~ msgid "print"
#~ msgstr "imprimir"
#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Amosar os gráficos \"%(title)s\""
#~ msgid ""
#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
#~ msgstr ""
#~ "Nome de usuario descoñecido: {{{\"%s\"}}}. Por favor, introduza o seu "
#~ "nome de usuario e o seu contrasinal"
#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "estabelecer marcador"
#~ msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
#~ msgstr "Non está autorizado para renomear páxinas neste wiki!"
#~ msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
#~ msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
#~ msgid "User Preferences"
#~ msgstr "PreferenciasDoUsuario"
#~ msgid "Download XML export of this wiki"
#~ msgstr "Baixar XML exportado deste wiki"
#~ msgid "EditText"
#~ msgstr "EditarTexto"
#~ msgid "Immutable page"
#~ msgstr "Páxina inmutábel"
#~ msgid "Bad relogin URL."
#~ msgstr "URL de reingreso non válida"
#~ msgid "Unknown user."
#~ msgstr "Nome de usuario descoñecido."
#~ msgid "User account created!"
#~ msgstr "Conta de usuario creada!"
#~ msgid "Remember last page visited"
#~ msgstr "Lembrar a última páxina visitada"
#~ msgid "Parent Page"
#~ msgstr "Páxina superior"
#~ msgid "Trail"
#~ msgstr "Páxinas visitadas"
#~ msgid ""
#~ "You didn't create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper "
#~ "right corner to create a profile."
#~ msgstr ""
#~ "Aínda non creou un perfil de usuario. Seleccione PreferenciasDoUsuario "
#~ "para crear un perfil."
#~ msgid ""
#~ "This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the "
#~ "wiki, who can either enable email, or remove the \"Subscribe\" icon."
#~ msgstr ""
#~ "Este wiki non ten activado o procesamento de correos electrónicos. "
#~ "Contacta co propietario do wiki. É el/a quen pode habilitar correos "
#~ "electrónicos ou eliminar a icona de \"Subscrición\""
#~ msgid ""
#~ "You didn't enter an email address in your profile. Select your name "
#~ "(UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email "
#~ "address."
#~ msgstr ""
#~ "Non introduciu un enderezo de correo electrónico no teu perfil. "
#~ "Seleccione o seu nome (PreferenciasDoUsuario) e introduza un enderezo "
#~ "válido de correoelectrónico."
#~ msgid ""
#~ "To unsubscribe, go to your profile and delete the item matching this page "
#~ "from the subscription list."
#~ msgstr ""
#~ "Para cancelar a súa subscrición, visite o seu perfil e elimine esta "
#~ "páxina da súa listaxe de subscrición."
#~ msgid "Quicklink"
#~ msgstr "Ligazóns rápidas"
#~ msgid "Show Print View"
#~ msgstr "Vista de impresión"
#~ msgid "Attach File"
#~ msgstr "Anexar arquivo"
#~ msgid "Show Like Pages"
#~ msgstr "Amosar páxinas semellantes"
#~ msgid "Show Local Site Map"
#~ msgstr "Amosar o mapa do sitio"
#~ msgid "Infos"
#~ msgstr "Información"
#~ msgid "Can't work out query"
#~ msgstr "Non se puido procesar a solicitude"
#~ msgid "Add to Quicklinks"
#~ msgstr "Ligazóns rápidas"
#~ msgid "Show Parent"
#~ msgstr "Ir á páxina superior"
#~ msgid "Show Changes"
#~ msgstr "Amosar cambios"
#~ msgid "Get Info"
#~ msgstr "Obter información"
#~ msgid "Skip to preview"
#~ msgstr "Saltar á vista previa"
#~ msgid "[current page size '''%(size)d''' bytes]"
#~ msgstr "[tamaño actual da páxina é '''%(size)d''' bytes]"
#~ msgid "Optional comment about this change"
#~ msgstr "Comentario acerca deste cambio (opcional)"

2016-04-12 20:29